نشریه های علمی انتشارات

با توجه به این که نشریه زمین‌شناسی اقتصادی دارای سیستم دسترسی آزاد است، به کتابخانه‌های پژوهشی توصیه می‌گردد، جهت معرفی این نشریه، اتصال به سایت نشریه زمین‌شناسی اقتصادی را از طریق سایت کتابخانه خود فراهم سازید.