نشریه های علمی انتشارات

National & International Editorial Board

دکتر محمدحسن کریم‌پور
رتبه علمی: استاد
گرایش تحصیلی: زمین‌شناسی اقتصادی
وابستگی سازمانی: گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
صفحه شخصی: http://karimpur.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
پست الکترونیک: karimpur@um.ac.ir

دکتر چارلز استرن
رتبه علمی: استاد
گرایش تحصیلی: ژئوفیزیک
وابستگی سازمانی: گروه علوم زمین، دانشگاه کلرادو، بولدر، امریکا
صفحه شخصی: http://www.colorado.edu/GeolSci/faculty/stern.htm
پست الکترونیک: Charles.Stern@colorado.edu

دکتر محمدحسین آدابی
رتبه علمی: استاد
گرایش تحصیلی: رسوب‌شناسی و سنگ‌شناسی رسوبی
وابستگی سازمانی: گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
صفحه شخصی: http://www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375477
پست الکترونیک: m-Adabi@sbu.ac.ir

دکتر ابراهیم راستاد
رتبه علمی: دانشیار
گرایش تحصیلی: زمین‌شناسی اقتصادی
وابستگی سازمانی: گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
صفحه شخصی: http://www.modares.ac.ir/Schools/sci/Academic_Staff/~rastad
پست الکترونیک: rastad@modares.ac.ir

دکتر غلامرضا لشکری‌پور
رتبه علمی: استاد
گرایش تحصیلی: زمین شناسی مهندسی
وابستگی سازمانی: گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
صفحه شخصی: http://lashkaripour.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
پست الکترونیک: lashkaripour@um.ac.ir

دکتر عباس مرادیان
رتبه علمی: دانشیار
گرایش تحصیلی: ژئوشیمی و پترولوژی
وابستگی سازمانی: گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم ،دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
صفحه شخصی: http://geo.fa.uk.ac.ir/Default1.aspx?Id=6171
پست الکترونیک: moradian@uk.ac.ir

دکتر سیدرضا موسوی حرمی
رتبه علمی: استاد
گرایش تحصیلی: رسوب‌شناسی و سنگ‌شناسی رسوبی
وابستگی سازمانی: گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
صفحه شخصی: http://moussavi.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
پست الکترونیک: moussavi@um.ac.ir

دکتر سیداحمد مظاهری
رتبه علمی: استاد
گرایش تحصیلی: پترولوژی
وابستگی سازمانی: گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
صفحه شخصی: http://mazaheri.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
پست الکترونیک: mazaheri@um.ac.ir

دکتر مجید قادری
رتبه علمی: دانشیار
گرایش تحصیلی: زمین‌شناسی اقتصادی
وابستگی سازمانی: گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
صفحه شخصی: http://www.modares.ac.ir/Schools/sci/Academic_Staff/~mghaderi
پست الکترونیک: mghaderi@modares.ac.ir