نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۲، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۸۹، پیاپی ۳

عنوان مقاله: زمین شیمی و پیدایش کانیهای گروه آلومینیم، فسفات- سولفات (APS) در زون دگرسانی آرژیلیک پیشرفته، شمال‌غرب شیرکوه، یزد


صفحات: 151-165

DOI: 10.22067/econg.v2i2.7849

چکیده
توده های لوکوکرات با ترکیب گرانیتی تا گرانودیوریتی در شمال‌غرب باتولیت شیرکوه، واحدهای رسوبی منطقه شامل کنگلومرا (کرتاسه پایینی)، ماسه‌سنگ و شیل- ماسه‌سنگهای تریاس- ژوراسیک را تحت تأثیر قرار داده اند. توده‌های لوکوکرات در پی ایجاد دگرگونی مجاورتی در منطقه، دگرسانی گرمابی وسیعی را در این سنگهای میزبان به‌وجود آورده اند. فازهای دگرسانی تأخیری بیشتر ماسه‌سنگهای آرکوزی سازند سنگستان را تحت تأثیر قرار داده و سبب شکل‌گیری زونهای دگرسانی پروپیلیتیک، کوارتز- سریسیت، آرژیلیک پیشرفته و سیلیسی در منطقه شده است. زون کوارتز- سریسیت گسترده ترین زون دگرسانی در این منطقه است. زون دگرسانی آرژیلیک پیشرفته با مجموعه کانیهای زیر مشخص شده است: ژاروسیت، آلونیت و فیروزه، که این کانیها جزئی از کانیهای آلومینیم، فسفات- سولفات‌دار (APS) می باشند. با در نظر گرفتن مجموعه کانیهای ژاروسیت، آلونیت و فیروزه و واکنشهای رخ‌ داده بین این کانیها، دگرسانیهای این منطقه در یک سامانه با فوگاسیته بالای اکسیژن و اسیدیته بالا شکل گرفته است.

کلمات کلیدی:   شیرکوه; توده های لوکوکرات; دگرسانی; ژاروسیت; فیروزه

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 4416

بازدید: 1854

تاریخ دریافت: 1388/12/13 , تاریخ پذیرش: 1389/04/27 , تاریخ انتشار: 1389/11/05

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )