نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۸، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۵، پیاپی ۱۵

عنوان مقاله: زمین شناسی، ژئوشیمی و مطالعات مغناطیس سنجی زمینی در اکتشاف ذخایر آهن منطقه کلاته ناصر، خراسان جنوبی


صفحات: 593-607

DOI: 10.22067/econg.v8i2.60499

چکیده
منطقه کلاته ناصر در شمال شرق بلوک لوت واقع شده است. توده‌های نفوذی با ترکیب هورنبلند کوارتز مونزونیت، بیوتیت گرانودیوریت و پیروکسن کوارتز دیوریت در محدوده رخنمون دارند. بخش اصلی محدوده توسط سنگهای کربناته پوشیده شده است که گاه به مرمر و به‌طور محدود به اسکارن تبدیل شده‌اند. کانه زایی آهن عمدتاً در همین واحد کربناته دیده می شود. مقادیرF۲O۳ بین ۳۱ تا ۹۶ درصد، P۲O۵ حداکثر ۴۵/۰ درصد و TiO۲ بین ۰۲/۰ تا ۵۴/۰ درصد در نمونه های کانسنگ متغیر است. بیشترین شدت میدان در منطقه حدود ۷۰۰۰۰ و کمترین آن حدود ۴۰۰۰۰ نانوتسلا اندازه گیری شده است. نقشه های شدت کل، برگردان به قطب، سیگنال تحلیلی، مشتق اول قائم و ادامه فراسو تهیه شد. نتایج به‌دست آمده از حفاریهای انجام شده، انطباق بسیار خوبی با بررسیهای مغناطیس سنجی دارد و گسترش کانی سازی آهن تا عمق ۵۰ متر آشکار شده است. میزان پایین پذیرفتاری مغناطیسی توده های نفوذی و آلتراسیون ضعیف آنها نشان می دهد که این توده ها نقش اصلی در کانی سازی آهن ندارند و توده نفوذی مولد کانی‌سازی با فاصله و به احتمال زیاد در اعماق بیشتر قرار دارد.

کلمات کلیدی:   کانی‌ سازی مگنتیت; مغناطیس سنجی زمینی; کلاته ناصر; آهنگران; بلوک لوت

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: in Persian with English abstract
دانلود : 283

بازدید: 201

تاریخ دریافت: 1395/06/02 , تاریخ پذیرش: 1395/10/05 , تاریخ انتشار: 1395/11/18

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )