نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۸، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۵، پیاپی ۱۵

عنوان مقاله: سنگ‌ شناسی، سن‌ سنجی، ژئوشیمی و تعیین منشأ توده‌ های گرانیتوئیدی منطقه بجستان، شمال فردوس، استان خراسان رضوی


صفحات: 525-552

DOI: 10.22067/econg.v8i2.57139

چکیده
توده های گرانیتوئیدی بجستان در شرق شهر بجستان، جنوب غرب استان خراسان رضوی واقع شده اند. توده های عمیق و نیمه عمیق اسیدی برون‌زد یافته در این منطقه دارای ترکیب سینوگرانیتی، مونزوگرانیتی و گرانیتی هستند. نتایج سن‌سنجی نشانگر حضور دو فاز ماگماتیسم در منطقه است. توده های بیوتیت‌ مونزوگرانیت، گرانیت ‌پورفیری و سینوگرانیت، دارای سن کرتاسه بالایی، کامپانین (۷۶-۷۹ میلیون سال) است و تنها توده پیروکسن هورنبلند بیوتیت مونزوگرانیت در جنوب‌غرب محدوده مورد بررسی، دارای سن الیگوسن (۵/۱±۷/۳۰ میلیون سال) است. در توده های با سن کرتاسه بالایی، میزان ۸۷Sr/۸۶Sr اولیه بین ۷۱۰۸۹۸/۰ تا ۷۱۷۹۰۸/۰ و ۱۴۳Nd/۱۴۴Nd اولیه بین ۵۱۲۰۵۸/۰ تا ۵۱۲۲۱۱/۰ و єNdI در دامنه ۳۸/۷- تا ۶۵/۱۰- متغیر است. نسبتهای ۸۷Sr/۸۶Sr و ۱۴۳Nd/۱۴۴Nd اولیه و єNdI برای توده پیروکسن هورنبلند بیوتیت مونزوگرانیت به‌ترتیب ۷۱۳۲۹۲/۰، ۵۱۲۱۸۶/۰ و ۰۶/۸- است. از نظر ویژگیهای ژئوشیمیایی، توده های بالا، عمدتاً ماهیت پرآلومین دارد و به گرانیتوئیدهای تیپ S دسته احیایی (ایلمینیت) تعلق دارند. با توجه به نتایج بررسیهای انجام شده، منشأ توده های نفوذی منطقه، پوسته ای و حاصل ذوب رسوبات دگرگون شده با ترکیب پسامیت و مرتبط با زون برخورد است. توده های گرانیتوئیدی با سن کرتاسه بالایی منطقه بجستان در مقایسه با سایر توده های متعلق به کرتاسه بالایی، مانند بزمان، گزو و کجه، دارای نسبت بالاتر ۸۷Sr/۸۶Sr هستند. توده پیروکسن هورنبلند ‌بیوتیت ‌مونزوگرانیت با سن الیگوسن با دارا بودن ویژگیهای مشابه با توده های کرتاسه بالایی، نشان‌دهنده ادامه محیط زون برخوردی در این بخش از بلوک لوت است.

کلمات کلیدی:   سن‌ سنجی; ایزوتوپ های Rb-Sr و Sm-Nd; توده های گرانیتوئیدی احیایی; بجستان; بلوک لوت; ایران

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: in Persian with English abstract
دانلود : 307

بازدید: 129

تاریخ دریافت: 1395/04/09 , تاریخ پذیرش: 1395/09/21 , تاریخ انتشار: 1395/11/18

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )