نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۸، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۵، پیاپی ۱۵

عنوان مقاله: کانی سازی مگنتیت توده ای طلادار در کاشمر (مطالعات دگرسانی، کانی سازی، ژئوشیمی و سیالات درگیر) و تکتونوماگماتیسم شمال شرق ایران


صفحات: 569-592

DOI: 10.22067/econg.v8i2.54151

چکیده
منطقه اکتشافی در ۳۰ کیلومتری شمال شرق کاشمر، در بخش مرکزی کمربند آتشفشانی و نفوذی خواف- کاشمر- بردسکن واقع شده است. زمین شناسی منطقه شامل سنگهای آتشفشانی و نفوذی نیمه عمیق و عمیق مافیک تا اسیدی کالک‌آلکالن با توانایی بالا و شوشونیتی به سن پالئوسن- ائوسن میانی است. توده های گرانیتوئیدی با پذیرفتاری مغناطیسی از ۲ تا (SI)۵-۱۰ × ۱۶۵۴ جزو دسته مگنتیتی- ایلمنیتی هستند. دگرسانی و کانی سازی به دو صورت: ۱) دگرسانی بیضوی- خطی شدید تا متوسط آرژیلیک- سیلیسی و سرسیتی شدن و دگرسانی متوسط پروپلیتیک همراه بارگه های کالکوپیریت- کوارتز ± پیریت در مناطق بهاریه، اوچ پلنگ و سرسفیدال، و ۲) دگرسانی متوسط هماتیتی- کربناتی- کلریتی- سیلیسی همراه با رگه های غنی از اسپکیولاریت، کوارتز – گالن و باریت عقیم به‌همراه برش گرمابی در کمرمرد است. رگه ها بی هنجاری عناصر طلا، مس، سرب و روی دارند. بیشترین غنی شدگی طلا (تا ۱۵ پی پی ام) به‌همراه مس، سرب و روی (هر کدام تا > ۱ درصد) در برش گرمابی و رگه های غنی از اسپکیولاریت رخ‌داده است. بر اساس بررسی سیالات درگیر، سیستم به‌صورت H۲O-NaCl-CaCl۲، دماها متوسط تا نسبتاً زیاد و بین ۲۴۵ تا ۵۳۰ درجه سانتی گراد و شوریها نسبتاً کم تا متوسط (بین ۱۴ تا ۶/۱۷ (wt% NaCl)) است. دماها و شوریهای بیشینه و کمینه به‌ترتیب مربوط به سیالات درگیر برش گرمابی و رگه های کوارتز - گالن است. هم‌زیستی بین سیالات درگیر دوفازی غنی از مایع و بخار و سیالات تک فاز گازی کم در رگه ها، برشی‌شدن سنگ و مشاهده سیالات درگیر نوع CO۲‌دار اندک در رگه های قله کمرمرد و نبود کوارتز حفره دار در کلاهکهای سیلیسی منطقه، نشان‌دهنده شرایط نزدیک به جوشش است. فراوانی کانیهای اسپکیولاریت و باریت و مقدار کم کانیهای سولفیدی نشان دهنده شرایط اکسیدان محلول و تأثیر کمپلکس های کلریدی CO۲‌دار در حمل، دخالت نداشتن آبهای متئوریک و ته‌نشست عناصر فلزی محلول گرمابی با کاهش تدریجی دما است. شواهد مختلف بیانگر سطحی ترین و بخشهای با عمق متوسط از یک سیستم کانی سازی مگنتیت طلا دار نوع IOCG دور از کمان در کاشمر است.

کلمات کلیدی:   دگرسانی; کانی سازی رگه ای; سیالات درگیر; IOCG; کاشمر

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: in Persian with English abstract
دانلود : 258

بازدید: 156

تاریخ دریافت: 1394/12/07 , تاریخ پذیرش: 1395/07/04 , تاریخ انتشار: 1395/11/18

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )