نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۸، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۵، پیاپی ۱۵

عنوان مقاله: ژئوشیمی و جایگاه تکتونوماگمایی سنگهای آتشفشانی ترشیری منطقه کنگان، شمال شرق سربیشه، خراسان جنوبی


صفحات: 553-568

DOI: 10.22067/econg.v8i2.54029

چکیده
منطقه کنگان در شمال شرق سربیشه، خراسان جنوبی و حاشیه شرقی بلوک لوت قرار دارد. در این منطقه، گدازه های بازالتی بر روی سنگهای حدواسط و اسیدی شامل آندزیت، داسیت، ریولیت (گاهی پرلیتی) رخنمون دارد. کانیهای اصلی بازالت شامل پلاژیوکلاز، اولیوین و پیروکسن، در آندزیت شامل پلاژیوکلاز، پیروکسن، بیوتیت، آمفیبول و در گدازه های اسیدی متشکل از پلاژیوکلاز، کوارتز، سانیدین، بیوتیت و آمفیبول هستند. سنگهای حدواسط و اسیدی ماهیت کالک آلکالن پتاسیم متوسط تا بالا و بازالت ماهیت آلکالن دارد. غنی شدگی LREE نسبت به HREE (۷/۲۸-۱۴/۲۱= Ce/Yb)، نسبت Zr/Y بالا (۷۹/۴ تا۸۱/۱۰)، غنی شدگی LILE و آنومالی منفی Eu، Nb، P،Ti ،Ba و Sr در گدازه های حدواسط و اسیدی بیانگر ماگماتیسم کالک آلکالن وابسته به فرورانش است. ویژگیهای ژئوشیمیایی نظیر نسبت La/Yb بالا (۱۸/۸)، محتوای پایین Rb به‌همراه نمودارهای تمایز محیط زمین‌ساختی، بیانگر محیط درون صفحه ای قاره ای برای بازالت است. ماگمای سازنده سنگهای مورد بررسی، حاصل ذوب‌بخشی یک منبع گارنت لرزولیتی غنی شده در عمق ۱۰۰ تا ۱۱۰ کیلومتری است.

کلمات کلیدی:   آندزیت; آلکالی بازالت; حاشیه قاره ای فعال; کنگان; بلوک لوت

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: in Persian with English abstract
دانلود : 223

بازدید: 115

تاریخ دریافت: 1394/12/02 , تاریخ پذیرش: 1395/03/09 , تاریخ انتشار: 1395/11/18

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )