نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۸، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۵، پیاپی ۱۵

عنوان مقاله: شیمی‌ کانی کلینوپیروکسن: رهنمودی بر زمین دما- فشارسنجی و جایگاه تکتونوماگمایی سنگهای آتشفشانی نابر، جنوب کاشان


صفحات: 493-506

DOI: 10.22067/econg.v8i2.46817

چکیده
سنگهای آتشفشانی و نیمه عمیق نابر در کمربند آتشفشانی- نفوذی ارومیه- دختر جای گزین شده‌اند. این مجموعه شامل آندزیت، تراکی‌آندزیت، داسیت، ریولیت، پیروکسن دیوریت پورفیری و سنگهای آذرآواری (توف) است .بررسی شیمی‌کانیهای کلینوپیروکسن در سنگهای آندزیت و پیروکسن دیوریت پورفیری نشان می‌دهد که ترکیب کلینوپیروکسن‌ها از نوع اوژیت با ترکیب (۴۲/۴۳- ۵۶/۴۱Wo۶۳/۴۸- ۷۸/۳۹En۳۶/۱۶- ۷۷/۸Fs) است. توزیع آلومینیم در ساختار این کانی بیانگر تبلور کانی از یک ماگمای آب‌دار با فشار بخار آب بیشتر از ۱۰ درصد است. همچنین کلینوپیروکسن‌ها در فشارهای کم تا متوسط تشکیل شده که بیانگر تبلور آنها طی صعود ماگما و در اعماق متفاوت است. میزان آهن فریک در کلینوپیروکسنها نشان‌دهنده فوگاسیته بالای اکسیژن ماگماست. زمین دما- فشار سنجی کلینوپیروکسن‌ها گستره دمایی ۹۵۰ تا ۱۲۰۰ درجه سانتی گراد و فشار ۲ تا ۵ کیلوبار را نشان می‌دهد. شیمی‌کانی کلینوپیروکسن نشان می‌دهد که سنگهای آتشفشانی و نیمه عمیق نابر دارای ماهیت کالک‌آلکالن و در ارتباط با محیطهای کوه‌زایی هستند.

کلمات کلیدی:   کلینوپیروکسن; دما- فشارسنجی; تکتونوماگمایی; نابر; ارومیه- دختر

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: in Persian with English abstract
دانلود : 273

بازدید: 112

تاریخ دریافت: 1394/02/27 , تاریخ پذیرش: 1394/08/04 , تاریخ انتشار: 1395/11/18

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )