نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۸، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۵، پیاپی ۱۵

عنوان مقاله: عوامل کنترل‌ کننده تبلور تورمالین‌ توده گرانیت- گنایس میلونیتی شمال‌ شرق معدن ژان (استان لرستان)


صفحات: 343-358

DOI: 10.22067/econg.v8i2.45459

چکیده
نتایج آنالیز به روش LA-ICP-MS تورمالین های موجود در توده گرانیت- گنایس میلونیتی A-type شمال شرق معدن ژان در پهنه سنندج- سیرجان به سن انتهای پرکامبرین، بیان‌کننده تبلور کانی تورمالین از این مذاب گرانیتی با پیشرفت روند تفریق است. از طرفی، در نمودار عنکبوتی به‌هنجار شده نسبت به میانگین ترکیب گرانیت- گنایس میلونیتی شامل تورمالین های مورد بررسی هم ناهنجاری مثبت و هم ناهنجاری منفی در Eu را می‌بینیم که بیانگر آن است که دانه های تورمالین غالباً توسط دانه های کوارتز و فلدسپار احاطه شده اند. با توجه به شواهد پتروگرافی، هرجا تورمالین در خمیره غالب وجود دارد، بیوتیت و آلانیت به‌صورت محدود هستند و یا اصلاً وجود ندارند. با استفاده از نمودارهای فاز ترکیبی (بیوتیت، تورمالین و مسکویت)، مشخص شد هم‌پوشانی بین تورمالین و بیوتیت های موجود در این گرانیت- گنایس میلونیتی وجود ندارد، که نشان دهنده واکنش ناسازگار بین بیوتیت و تورمالین در این سیستم گرانیت-گنایس میلونیتی است.

کلمات کلیدی:   تورمالین; روند تفریق; نمودار فاز; معدن ژان; زون سنندج- سیرجان

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: in Persian with English abstract
دانلود : 255

بازدید: 108

تاریخ دریافت: 1393/12/29 , تاریخ پذیرش: 1394/07/13 , تاریخ انتشار: 1395/11/18

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )