نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۶، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۳، پیاپی ۱۱

عنوان مقاله: تعیین غلظت عناصر کمیاب در خاک و گیاهان اطراف معدن مس میدوک


صفحات: 305-314

DOI: 10.22067/econg.v6i2.44780

چکیده
در این بررسی، ۶۴ نمونه خاک از دو عمق (cm ۵-۰ و ۲۰-۱۵-) در محدوده اطراف معدن مس پورفیری میدوک، استان کرمان، ایران، برای سنجش غلظت ۴۵ عنصر و ارزیابی زیست دسترس پذیری عناصر در خاک تجزیه گردید. نتایج نشان داد غلظت عناصر Ag, Cr, Cu, Fe, Mo, Se و Pb در نمونه های خاک سطحی ( cm۵-۰) بیشتر از خاک عمقی (cm ۲۰-۱۵-) است. برای ارزیابی زیست انباشت احتمالی عناصر در گیاهان، ریشه و اندامهای هوایی ۹۰ نمونه از سه جنس گیاه (آستراگالوس: Astragalus، آرتمیزیا: Artemisia، اکانتوفیلوم: Acanthophyllum) جمع آوری و تجزیه شد. بالاترین ضریب انتقال از میان سه جنس گیاهی مورد بررسی، برای عناصر Cd، Mo، Cu و P محاسبه گردید و کمترین ضرایب به Cr، Co و Al اختصاص یافت. بر اساس نتایج حاصل، غلظت آرسنیک، مس و سرب در خاک و گیاهان، در نزدیکی آثار معدن کاری قدیمی لاطلا و چاه مسی بسیار بیشتر از استاندارد است و می‌تواند در منطقه میدوک، خطرات زیست‌محیطی زیادی را به همراه داشته باشد.

کلمات کلیدی:   مس پورفیری میدوک; استخراج گزینشی; خاک


Fatal error: Call to a member function getCount() on a non-object in /var/www/jm/cache/t_compile/%%38^38D^38D7420B%%article.tpl.php on line 154