نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۸، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۵، پیاپی ۱۵

عنوان مقاله: بررسی محیط زمین‌ شناسی سیلیس‌ های منطقه دهنو- عبید (شمال شرقی عشق‌ آباد) با استفاده از مطالعات شاره‌ های درگیر


صفحات: 457-472

DOI: 10.22067/econg.v8i2.43673

چکیده
منطقه دهنو- عبید در فاصله ۲۰ کیلومتری شمال شرق شهر عشق‌آباد در بلوک طبس و در قسمت شرقی زون ساختاری ایران مرکزی واقع شده است. لیتولوژی غالب در محدوده مورد بررسی شامل شیل‌های تیره رنگ و ماسه سنگهای ریزدانه‌ و درشت‌دانه‌ی آرکوزی و لیتیک آرکوز است که تا اندازه‌ای دگرگونی درجه پایین را نشان می‌دهند. در این منطقه، کانی‌سازی سیلیس به‌صورت رگه‌ای، رگه‌چه‌ای و در قسمتهایی به‌صورت عدسیهای بزرگ سیلیسی رخ داده است. بررسی ریز دماسنجی شاره‌های درگیر در کانی کوارتز نشان می‌دهد که دمای همگن‌شدگی بین ۲۴۷ تا ۳۳۶ درجه سانتی‌گراد و درجه شوری از ۹/۰ تا ۸/۱۵ درصد وزنی معادل نمک طعام و چگالی سیال کانی‌ساز بین ۷/۰ تا ۹/۰ گرم بر سانتی‌متر مکعب در تغییر است. با توجه به شواهد به‌دست آمده از بررسیهای صحرایی و آزمایشگاهی، از جمله بررسی ریز دماسنجی و همچنین حضور فاز کربنیک در شاره‌های درگیر، احتمالاً سیلیس‌های منطقه زیر شرایط دگرگونی تشکیل شده‌اند.

کلمات کلیدی:   سیلیس; شاره‌ های درگیر; فاز کربنیک; دگرگونی; دهنو- عبید

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: in Persian with English abstract
دانلود : 337

بازدید: 130

تاریخ دریافت: 1393/11/02 , تاریخ پذیرش: 1394/07/08 , تاریخ انتشار: 1395/11/18

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )