نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۷، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۴، پیاپی ۱۳

عنوان مقاله: بررسی ارتباط ساختاری ـ زایشی کانی سازی مس در مناطق خضرآباد و شهر بابک: با استفاده از آنالیزهای Fry و Fractal


صفحات: 385-402

DOI: 10.22067/econg.v7i2.42848

چکیده
مناطق کانه دار خضرآباد و شهربابک به ترتیب واقع در استانهای یزد و کرمان، در کمربند آتشفشانی ـ نفوذی ایران می باشند که دارای پتانسیل کانه‌زایی مس با عیار مطلوب هستند. توده های گرانیتوئیدی با نفوذ در واحدهای رسوبی کرتاسه و سکانس آتشفشانی ـ رسوبی بعد از آن (ائوسن ـ میوسن)، کانه زایی مس پورفیری و اسکارن سازی را در منطقه باعث شده اند. هدف از انجام این تحقیق بررسی نقش کنترل کننده های ساختاری به‌خصوص گسلهای امتدادلغز بزرگ و گسلهای ثانویه مرتبط با آنها در جای‌گیری کانسارهای مس پورفیری است. آنالیز Fry و Fractal به‌عنوان روشهای مکمل جهت ایجاد این ارتباط در فهم چگونگی توزیع مکانی و ارزیابی ذخایر معدنی به کار رفته است. به‌طور کلی روند عمومی تجمع کانیایی در مناطق خضرآباد و شهربابک به‌صورت NW/SE ، NE/SW می باشد و هم‌خوانی نسبتاً خوبی را با روند شکستگیهای غالب منطقه با ماهیت کششی نشان می دهد، نتایج آنالیز Fry و Fractal نشان‌دهنده همبستگی خوبی بین چگونگی توزیع مکانی اندیس‌های مس و روند عمومی شکستگیها و گسلها می باشد. به‌طور کلی نتایج حاصله نشان می دهد که جای‌گیری این توده‌ها به همراه کانه‌زایی مس با زایش عمدتاً پورفیری، در یک شکستگی و یا فضای کششی۱ صورت گرفته که این زون‌های کششی مابین گسلهای راستالغز فرعی ناشی از یک مؤلفه دگرشکلی اصلی تشکیل شده است. لذا شناسایی این زون‌های کششی و توده های گرانیتوئیدی جای‌گیر شده در آنها می تواند به‌عنوان یک الگوی اکتشافی جهت کانسارسازی مس در مناطق خضرآباد و شهربابک مدنظر قرار گیرد.

کلمات کلیدی:   کانه زایی مس; مس پورفیری; کنترل کننده های ساختاری; آنالیز Fry ; Fractal

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: in Persian with English abstract
دانلود : 1882

بازدید: 442

تاریخ دریافت: 1393/10/08 , تاریخ پذیرش: 1394/03/30 , تاریخ انتشار: 1394/10/30

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )