نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۸، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۵، پیاپی ۱۴

عنوان مقاله: استفاده از ترکیب شیمیایی کلینوپیروکسن در تحلیل شرایط فیزیکی صعود ماگما، بررسی موردی سنگهای آتشفشانی ائوسن در منطقه قهرود (شمال اصفهان)


صفحات: 61-78

DOI: 10.22067/econg.v8i1.38857

چکیده
در منطقه قهرود (شمال اصفهان)، سنگهای آتشفشانی با ترکیب آندزیت تا بازالت به‌صورت توده‌هایی با ابعاد مختلف پراکنده‌اند. از نظر کانی‌شناسی، سنگهای آتشفشانی بازالتی مورد بررسی از فنوکریست‌های پلاژیوکلاز به‌همراه بلورهای کوچکتر کلینوپیروکسن در زمینه‌ای از میکرولیت، شیشه و کانیهای کدر تشکیل شده‌اند. پلاژیوکلازها ترکیب لابرادوریت- بیتونیت (۴۱-An۸۵-۵۸Ab۱۵) دارند و کلینوپیروکسنها از نوع اوژیت (۲۶-En۴۱-۴۹Di۲۹-۳۸Fs۱۷) هستند. ترکیب کلینوپیروکسن‌ها نشان می‌دهد، ماگمای مادر سنگها دارای ماهیت تولئیتی است. بر اساس محاسبات نظام‌‌مند زمین‌دما- فشارسنجی با استفاده از نرم‌افزار تخصصی SCG، کلینوپیروکسنها در محدوده دمایی حدود ۱۱۲۰-۱۱۷۰ درجه سانتیگراد و محدوده فشار حدود ۲-۶ کیلوبار متبلور شده‌‌اند. پردازشهای آماری نشان می‌دهد، همگام با صعود ماگما و تبلور هم‌زمان پیروکسن‌‌ها، در قبال هر درجه سانتی‌گراد کاهش دما، به میزان ۶/۸۴ بار از فشار وارد بر ماگما کاسته شده که معادل با ۳۲۰ متر کاهش عمق در پوسته قاره‌ای است.

کلمات کلیدی:   کلینوپیروکسن; دما- فشارسنجی; سنگهای آتشفشانی; قهرود


Fatal error: Call to a member function getCount() on a non-object in /var/www/jm/cache/t_compile/%%38^38D^38D7420B%%article.tpl.php on line 154