نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۶، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۳، پیاپی ۱۰

عنوان مقاله: بررسی شرایط فیزیکو- شیمیایی تشکیل سولفیدها و سولفات ها بر اساس مطالعات پتروگرافی و ایزوتوپ های پایدار گوگرد- اکسیژن در کانسار مس پورفیری دره زار (کرمان)


صفحات: 177-197

DOI: 10.22067/econg.v6i1.38363

چکیده
کانسار مس پورفیری دره زار واقع بر روی کمربند ماگمایی ارومیه- دختر و در ده کیلومتری جنوب شرقی مس سرچشمه قرار دارد. این کانسار با دارا بودن پهنه های دگرسانی پتاسیک، کلریت- سریسیت، سریسیت، آرژیلیک و پروپلیتیک در نتیجه نفوذ استوک پورفیر (گرانودیوریت) دره زار به درون ولکانیک های ائوسن، تشکیل شده است. پیریت، کالکوپیریت و مولیبدنیت با بافتهای گوناگون افشان و رگه ای، کانیهای سولفیدی اولیه وکوولیت و کالکوسیت از سولفید های ثانویه این کانسار بهشمار می روند. داده های ایزوتوپ گوگرد به خاستگاه ماگمایی سولفات ها و سولفیدهای قلمرو مورد تحقیق اشاره دارد. ژیپس های این منطقه را میتوان، بر پایه مطالعات ایزوتوپی اکسیژن و گوگرد، به دو دسته ۱- گرمابی و حاصل از آب‌گیری انیدریت و ۲- سوپرژن و ناشی از اکسیداسیون پیریت تقسیم نمود. بر اساس نتایج حاصل از زوج سولفید- سولفات (پیریت- انیدریت)، حرارت سیال گرمابی در زمان تشکیل کانه معادل ۴۸۹-۵۱۵ درجه سانتی‌گراد تخمین زده می‌شود. منشأ ماگمایی با ماهیت احیاء برای این سیال کانه زا محتمل بوده و زونینگ ایزوتوپی بر پایه مقادیر δ۳۴S پیریت نسبت به عمق، این منطقه را به دو بخش شرقی و غربی به ترتیب با همبستگی منفی و مثبت تقسیم‌بندی می نماید. همچنین در بخش شرقی بین عیار مس و ایزوتوپ ۳۴ گوگرد یک تطابق منفی وجود دارد.

کلمات کلیدی:   کانه; مس پورفیری; ایزوتوپ های پایدار; دره زار

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 5457

بازدید: 854

تاریخ دریافت: 1391/10/13 , تاریخ پذیرش: 1392/06/30 , تاریخ انتشار: 1393/05/10

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )