نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۶، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۳، پیاپی ۱۰

عنوان مقاله: بررسی کانی‌ سازی اپی‌ ترمال سولفیداسیون متوسط آنومالی ۴ کانسار گلوجه (شمال زنجان)، بر اساس خصوصیات کانه‌ نگاری، دگرسانی و ژئوشیمی سیال کانه‌ ساز


صفحات: 1-22

DOI: 10.22067/econg.v6i1.38302

چکیده
کانی‌سازی فلزات‌پایه (مس، سرب و روی) و گرانبها (نقره±طلا) آنومالی ۴ کانسار گلوجه با میزبان سنگهای آتشفشانی و نیمه‌نفوذی ائوسن-الیگوسن در بخش مرکزی پهنه طارم- هشتجین رخ‌داده است. سنگهای آتشفشانی، آتشفشانی- تخریبی و نیمه‌نفوذی با ترکیب بازیک تا حدواسط متشکل از آندزیت، آندزیت‌بازالت، تراکی‌آندزیت، داسیت و توف‌ها دارای بیشترین فراوانی در منطقه بوده که دارای خصوصیات سری ساب‌آلکالن تا کالک‌آلکالن غنی از پتاسیم هستند. کانی‌سازی در منطقه با عیار متوسط طلا ( ۰/۱۵ ppm )، نقره (%۰/۲۴)، مس (%۰/۶)، روی (%۴) و سرب (%۶)، در دو رگه کوارتز- سولفیدی اصلی (A و B) دارای امتداد شمال‌غرب- جنوب‌شرقی با ساخت و بافتهای نواری‌، برشی، رگه- رگه‌چه‌ای و پرکننده فضای‌خالی و محتوای سولفیدی ۵ تا %۶۰ متشکل از کانه‌های اصلی گالن، اسفالریت، کالکوپیریت و پیریت صورت گرفته است. مطالعات SEM، حاکی از وجود مقادیر نقره (۰/۴۷ تا wt. % ۰/۶۶) و کادمیم (۰/۳۳ تا wt. % ۰/۷۲) در ساختمان گالن‌ و آهن
( wt.% FeS ۰/۲۳) در ترکیب اسفالریت است. دگرسانیهای گرمابی فیلیک (کوارتز- سریسیت- پیریت)، آرژیلیک حدواسط (کوارتز- ایلیت/ مسکویت) و سیلیسیک، دگرسانیهای همراه کانی‌سازی بوده که در آن به‌ترتیب زوج عناصر کادمیم- روی (۰/۸۶)، کادمیم- سرب (۰/۸۲)، سرب- نقره (۰/۸۰)، طلا- نقره (۰/۷۵)، سرب- روی (۰/۷۰) و کادمیم- بیسموت (۰/۷۴) دارای بیشترین همبستگی ژئوشیمیایی در رگه‌های کوارتز- سولفیدی کانه‌دار هستند.
مطالعه میانبارهای سیال دو فازی مایع و بخار رگه‌های کانه‌دار، حاکی از تغییرات دمای همگن‌شدن میانبار به فاز مایع (Thlv→l)، بین ۲۲۳ تا C°۲۸۷ و شوری ۶/۵ تا ۱۷ درصد معادل ‌نمک ‌طعام (در میزبان کوارتز) و دمای همگن‌شدن ۱۷۵ تا C°۲۴۴ و شوری ۱/۵ تا ۱۲ درصد معادل ‌نمک‌ طعام (در میزبان اسفالریت) است. تغییرات دمای اولین نقطه ذوب‌یخ (Tfm) در میانبارهای سیال میزبان اسفالریت رگه کوارتز- سولفیدی کانه‌دار، بین ۲۳- تا C°۱۸- در سامانه NaCl–H۲O است.
در آنومالی ۴ کانسار گلوجه، خصوصیاتی نظیر ساخت و بافتهای رگه‌ای- برشی و نواری، حضور کانیهای دگرسان ایلیت/ مسکویت به‌همراه فراوانی کانه‌های گالن، اسفالریت و مقادیر کم کالکوپیریت و تنانتیت، دما و شوری متوسط تا پایین سیال کانه‌ساز، عمق کم کانی‌سازی و ترکیب آهن‌دار اسفالریت‌های منطقه، دارای شباهت با کانسارهای رگه‌ای اپی‌ترمال نقره و فلزات‌پایه سولفید متوسط (IS) است که احتمالاً می‌تواند با ذخایر پورفیری مس- طلا در عمق مرتبط باشد.

کلمات کلیدی:   فلزات ‌پایه و گرانبها; دگرسانی گرمابی; ژئوشیمی; سیالات درگیر; اپی‌ترمال سولفیداسیون متوسط (IS); گلوجه


Fatal error: Call to a member function getCount() on a non-object in /var/www/jm/cache/t_compile/%%38^38D^38D7420B%%article.tpl.php on line 154