نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۸، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۵، پیاپی ۱۵

عنوان مقاله: بررسی شیمی کانی و زمین- دمافشارسنجی هارزبورگیت های گوشته ای کمپلکس دگرگونی شرقی افیولیت خوی- شمال غرب ایران


صفحات: 381-398

DOI: 10.22067/econg.v8i2.37949

چکیده
پریدوتیت های گوشت های بخش مهم کمپلکس دگرگونی شرقی افیولیت خوی هستند. این سنگها محدوده سنی از اوایل ژوراسیک تا اواخر کرتاسه دارند و کم و‌ بیش سرپانتینی شده‌اند. بر اساس بررسیهای شیمی‌کانی بر روی هارزبورگیت‌ها، ترکیب اولیوین‌ها بین Fo۸۹.۴۶ Fa۱۰.۳۷ تا Fo۸۹.۸۶ Fa۱۰.۰ در نوسان بوده و عدد منیزیم (Mg# = Mg/(Mg+Fe۲+)) تمامی نقاط آنالیز شده، برابر ۹۰/۰ و ترکیب اولیوین‌ها از نوع فورستریت است. ترکیب اعضای نهایی ارتوپیروکسن‌ها بین En۸۶.۰۲۲ Wo۲.۴۹۱ Fs۹.۳۶۸ تا En۸۷.۳۱۴ Wo۶.۷۱۹ Fs۱۰.۴۷۴ در نوسان است. عدد منیزیم (Mg# = Mg/(Mg+Fe۲+)) این کانیها ۹۰/۰ و ترکیب آنها از نوع انستاتیت است. ترکیب اعضای نهایی کلینوپیروکسن ها بینEn۴۴.۱۵۹ Wo۴۶.۹۱۰ Fs۴.۳۲۳ Ac۱.۴۵۹ تا En۴۶.۸۰۳ Wo۴۹.۵۸۹ Fs۴.۷۸۶ Ac۲.۰۸۱ در نوسان است. عدد منیزیم (Mg# = Mg/(Mg+Fe۲+)) این کانیها ۹۱/۰ است. کلینوپیروکسن‌های مورد بررسی بسیار غنی از کروم (۲۱/۱-۸۷/۰Cr۲O۳=) و از نوع دیوپسید هستند. غنی بودن ارتوپیروکسن‌ها و کلینوپیروکسن‌ها از کروم، نشان‌دهنده ذوب‌بخشی محدود پریدوتیت‌هاست. بررسیهای مینرال‌شیمی، ارتباط این هارزبورگیت‌ها را با محیط اقیانوسی نشان می‌دهند. همچنین اعداد منیزیم بالا در کانیهای بالا و درصد فوستریت بالا در اولیوین‌ها نشان‌دهنده منشأ زمین‌ساختی این سنگهاست. بررسیهای دما و فشارسنجی برای تخمین شرایط فشار- دمای تشکیل هارزبورگیت‌های مورد بررسی انجام شد. برای دماسنجی از روشهای ارتوپیروکسن (تک پیروکسن)، کلینوپیروکسن- اولیوین و ارتوپیروکسن- کلینوپیروکسن استفاده شد و دمای کلی حدود۱۰۰ ±۱۱۰۰ درجه سانتی‌گراد به‌دست آمد. برای تخمین فشار از فشارسنج محتوای کروم درکلینوپیروکسن استفاده شد و فشار ۴/۲ ± ۲۲ کیلو بار برآورد شد.

کلمات کلیدی:   هارزبورگیت; شیمی‌ کانی; ذوب‌ بخشی; زمین- دما فشارسنجی; افیولیت خوی


Fatal error: Call to a member function getCount() on a non-object in /var/www/jm/cache/t_compile/%%38^38D^38D7420B%%article.tpl.php on line 154