نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۸، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۵، پیاپی ۱۵

عنوان مقاله: مطالعه کانی شناسی و فرآیندهای اسکارنی شدن در اسکارن مس- آهن آوان، شمال‌خاور خاروانا، شمال باختر ایران


صفحات: 359-380

DOI: 10.22067/econg.v8i2.37548

چکیده
اسکارن مس- آهن آوان در نتیجه نفوذ باتولیت گرانیتوئیدی قره داغ به‌ داخل سنگهای کربناته ناخالص کرتاسه بالایی تشکیل شده است. اسکارن آوان متشکل از پهنه های مرمر، اگزواسکارن و اندواسکارن بوده و بخش اصلی آن پهنه اگزواسکارن، است. بررسیهای کانی شناسی بیانگر آن است که پهنه اگزواسکارن شامل زیرپهنه های گارنت اسکارن، پیروکسن- گارنت اسکارن و کانه اسکارن است. مهمترین کانی کالک سیلیکاته بی آب در پهنه اگزواسکارن، گارنت و ترکیب آن اوگراندیتی (Ad۵۳-۸۹) است. برخی بلورهای گارنت، منطقه‌بندی دارد و ترکیب آنها به طرف حاشیه‌ها به آندرادیت خالص (Ad۹۹) میل می‌کند. کلینوپیروکسن موجود در زیرپهنه پیروکسن- گارنت اسکارن از نوع دیوپسید (Di۷۵-۹۶) است. زیرپهنه کانه اسکارن از کانه‌های مگنتیت، هماتیت، پیریت، کالکوپیریت، بورنیت، مالاکیت و گوتیت تشکیل شده است. وجود میزان محدود ولاستونیت در مجموعه کانی شناسی اسکارن آوان، هم‌رشدی بلورهای گارنت و کلینوپیروکسن و نبود هاله واکنشی بین این دو کانی و نبود بافتهای جانشینی نشان‌دهنده آن است که این کانیها به‌صورت هم‌زمان در محدوده دمایی C°۶۰۰- ۴۳۰ و فوگاسیته اکسیژن بیشتر از ۱۰-۲۶ تشکیل شده‌اند.

کلمات کلیدی:   کانی شناسی; اسکارن مس- آهن; باتولیت قره‌ داغ; آوان; خاروانا; آذربایجان خاوری

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: in Persian with English abstract
دانلود : 235

بازدید: 174

تاریخ دریافت: 1393/04/30 , تاریخ پذیرش: 1394/05/24 , تاریخ انتشار: 1395/11/18

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )