نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۸، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۵، پیاپی ۱۵

عنوان مقاله: ترکیب سیالات گرمابی در کانسار مس پورفیری کهنگ (شمال شرق اصفهان) با کمک داده‌های کانه‌ نگاری، سیالات درگیر و ایزوتوپ‌ های پایدار


صفحات: 285-305

DOI: 10.22067/econg.v8i2.37178

چکیده
کانسار مس پورفیری کهنگ در شمال شرق اصفهان و بر روی کمربند آتشفشانی ارومیه- دختر واقع شده است. این کانسار در ارتباط با استوک‌های گرانیتوئیدی میوسن است که به درون سنگهای آتشفشانی و آذرآواریهای ائوسن تزریق شده است. رخ داد سه پهنه دگرسانی اصلی شامل دگرسانی فیلیک (سرسیت، کوارتز، پیریت)، آرژیلیک (کائولینیت، ایلیت، ژاروسیت، تورمالین)‌ و پروپیلیتیک (کلسیت، کلریت و اپیدوت) در این منطقه به تأثیر سیالات گرمابی در منطقه اشاره دارد. زون‌ها و کانیهای تشخیص داده شده در منطقه شامل سه زون اکسید (هماتیت، گوتیت، ژاروسیت، مالاکیت و آزوریت)، غنی شده سوپرژن (کالکوپیریت، کالکوسیت و کوولیت) و هیپوژن (کالکوپیریت، پیریت و مگنتیت) است. بررسیهای سیالات درگیر نشان می‌دهد که تزریق توده‌ مولد کانه‌زایی در منطقه کهنگ در چندین فاز مختلف انجام شده که هر کدام باعث ایجاد سیالات مولد کانه‌زایی خاص خود شده‌اند. یکی از این سیالات با دمای میانگین ˚C۳۳۰ و شوری بیش از ۲۶ تا ۴۷ درصد وزنی NaCl باعث رخ‌داد دگرسانی فیلیک در منطقه‌ کهنگ شده است. میزان مقادیر ایزوتوپی اکسیژن برای نمونه‌های کوارتز بررسی شده از ۷۹/۸ تا ‰ ۱/۱۰ در تغییر است. مقادیر O۱۸δ محاسبه شده برای سیالاتی که در تعادل با این نمونه‌ها بوده‌اند، ۹/۲ تا ‰ ۲/۴ است. دامنه‌ تغییرات ترکیب ایزوتوپی هیدروژن در نمونه‌های کوارتز گرمابی کانسار کهنگ از ۵/۱۱۵- تا ‰ ۶۲- است؛ در حالی‌که این نسبت در نمونه‌ اپیدوتی معادل ‰ ۳/۷۵- بوده و میزان δD محاسبه شده برای سیالاتی که باعث دگرسانی پروپیلیتیک شده‌اند، ‰ ۴۳- است. به‌طور کلی بررسی ایزوتوپ‌های پایدار در سیستم مس پورفیری کهنگ مشابه با سایر سیستم‌های مس پورفیری جهان، اختلاط آبهای جوی و ماگمایی در بخشهای حاشیه‌ای کانسار کهنگ (منطبق بر پهنه پروپیلیتیک) را تأیید می‌کند.

کلمات کلیدی:   سیالات درگیر; ایزوتوپ‌ های پایدار; مس پورفیری; کانسار کهنگ; کمربند آتشفشانی ارومیه- دختر

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: in Persian with English abstract
دانلود : 342

بازدید: 268

تاریخ دریافت: 1393/04/21 , تاریخ پذیرش: 1394/03/18 , تاریخ انتشار: 1395/11/18

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )