نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۸، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۵، پیاپی ۱۵

عنوان مقاله: تعیین شرایط فشار- دما و تحول سیال گرمابی- ماگمایی در کانسار مس- مولیبدن سنج، البرز مرکزی: شواهد میان‌ بارهای سیال


صفحات: 431-455

DOI: 10.22067/econg.v8i2.36877

چکیده
کانی‌سازی مس- مولیبدن سنج با ژئومتری استوک‌ورک و انتشاری در محل همبری توده‌ نفوذی سنج و سنگ‌ میزبان‌ توف ‌تا آندزیت ‌پورفیری تشکیل شده است. کانه‌زایی کوارتز- سولفیدی استوک‌ورک همراه دگرسانی پتاسیک- فیلیک شامل رگه‌های کوارتز- بیوتیت-کالکوپیریت (QBC)، کوارتز- مولیبدنیت (QM) و کوارتز- پیریت (QP) است. طبق شواهد، میان‌بارهای اشباع از نمک اولیه در رگه‌های QBC با دمای بالا (C°۴۵۰

کلمات کلیدی:   کانی‌ سازی مس- مولیبدن; میان‌ بارهای سیال; تحول سیال کانه‌ ساز; کانسار سنج; البرز مرکزی


Fatal error: Call to a member function getCount() on a non-object in /var/www/jm/cache/t_compile/%%38^38D^38D7420B%%article.tpl.php on line 154