نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۸، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۵، پیاپی ۱۵

عنوان مقاله: تعیین شرایط فشار- دما و تحول سیال گرمابی- ماگمایی در کانسار مس- مولیبدن سنج، البرز مرکزی: شواهد میان‌ بارهای سیال


صفحات: 431-455

DOI: 10.22067/econg.v8i2.36877

چکیده
کانی‌سازی مس- مولیبدن سنج با ژئومتری استوک‌ورک و انتشاری در محل همبری توده‌ نفوذی سنج و سنگ‌ میزبان‌ توف ‌تا آندزیت ‌پورفیری تشکیل شده است. کانه‌زایی کوارتز- سولفیدی استوک‌ورک همراه دگرسانی پتاسیک- فیلیک شامل رگه‌های کوارتز- بیوتیت-کالکوپیریت (QBC)، کوارتز- مولیبدنیت (QM) و کوارتز- پیریت (QP) است. طبق شواهد، میان‌بارهای اشباع از نمک اولیه در رگه‌های QBC با دمای بالا (C°۴۵۰

کلمات کلیدی:   کانی‌ سازی مس- مولیبدن; میان‌ بارهای سیال; تحول سیال کانه‌ ساز; کانسار سنج; البرز مرکزی

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: in Persian with English abstract
دانلود : 328

بازدید: 244

تاریخ دریافت: 1393/04/11 , تاریخ پذیرش: 1394/07/08 , تاریخ انتشار: 1395/11/18

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )