نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۸، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۵، پیاپی ۱۵

عنوان مقاله: ارزیابی میزان آلودگی عناصر ‌جزئی ‌(نیکل، آهن، روی، کروم، منگنز و سرب) در خاکهای اطراف مجتمع صنایع فولاد خوزستان


صفحات: 415-429

DOI: 10.22067/econg.v8i2.36862

چکیده
هدف از پژوهش، ارزیابی میزان آلودگی خاک به عناصر ‌جزئی ‌(نیکل، آهن، روی، کروم، منگنز و سرب) مورد نظر در نمونه های خاک اطراف مجتمع صنایع فولاد خوزستان است. به این منظور تعداد ۱۳ نمونه خاک سطحی از عمق ( ۰- ۱۰ سانتی‌متری) با در نظر گرفتن جهت وزش باد غالب منطقه برداشت شد. پس از آماده‌سازی، نمونه‌ها به‌روش ‌‌‌طیف‌سنجی نشری پلاسمای جفت شده القایی تجزیه و تحلیل شد. برای ارزیابی آلودگی عناصر جزئی از شاخصهای گوناگون شامل عامل آلودگی، درجه آلودگی، درصد غنی‌شدگی انسان‌زاد و نیز درجه اشباع فلزات استفاده شد. همچنین از آنالیز آماری تحلیل مؤلفه اصلی برای تشخیص منشأ فلزات استفاده شد. میانگین غلظت عناصر جزئی نمونه‌ها با غلظت این فلزات در خاکهای غیرآلوده مقایسه شد. ارزیابی شاخصهای مورد استفاده نشان داد، نمونه‌های خاک نزدیک به محل کارخانه و در جهت پایین‌دست باد، بیشترین میزان آلودگی را نشان می‌دهند که این نتایج با یافته‌های مربوط به شاخص درصد انسان‌زاد و درجه اشباع فلزات هم‌خوانی داشت. از بررسی تحلیل مؤلفه اصلی مشخص شد، فلزات نیکل و آهن تحت ‌تأثیر عملکرد هر دو عامل زمین‌زاد و انسان‌زاد و فلزات روی، منگنز و سرب تحت تأثیر عامل انسان‌زاد هستند و نیز فلز کروم احتمالاً دارای منشأ زمین‌زاد است.

کلمات کلیدی:   عناصر جزئی; صنایع فولاد خوزستان; درجه آلودگی; درصد غنی شدگی انسان‌ زاد; شاخص درجه اشباع فلزات; اهواز

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: in Persian with English abstract
دانلود : 234

بازدید: 171

تاریخ دریافت: 1393/04/10 , تاریخ پذیرش: 1394/07/01 , تاریخ انتشار: 1395/11/18

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )