نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۲، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۸۹، پیاپی ۲

عنوان مقاله: آشکارسازی کسر فراوانی و توزیع مکانی کانیهای رسی با استفاده از رده بندی زیر پیکسلی داده های استر؛ مطالعه موردی، معدن استقلال آباده


صفحات: 39-49

DOI: 10.22067/econg.v2i1.3677

چکیده
معدن خاک نسوز استقلال آباده با ترکیب اصلی کائولینیت و پیروفیلیت و تولیدی بالغ بر یک میلیون تن در سال، یکی از بزرگترین کانسارهای رسوبی در ایران است. فرآیندهای ناآمیختگی طیفی خطی و پالایش تطبیقی تنظیم‌شده آمیخته برای شناسایی کسر فراوانی و توزیع مکانی کانیهای رسی موجود در این معدن بر روی دسته داده‌های مرئی - فروسرخ نزدیک و فروسرخ موج کوتاه (VNIR+SWIR) سنجنده استر اعمال شد. ارزیابی فراوانی زیرپیکسلی داده استر نشان داد که پیکسل های با فراوانی نسبی بالا از دو کانی کائولینیت و پیروفیلیت در دو محدوده متفاوت رخنمون پیدا کرده اند. بررسی دو روش ناآمیختگی طیفی، نشان‌دهنده قابلیت بهتر روش پالایش تطبیقی تنظیم‌شده آمیخته نسبت به الگوریتم ناآمیختگی طیفی خطی برای تعیین کسر نسبی کانیهای رسی در ناحیه مورد مطالعه است.

کلمات کلیدی:   رده بندی زیرپیکسلی; استر; ناآمیختگی طیفی خطی; پالایش تطبیقی تنظیم شده آمیخته

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 4303

بازدید: 206

تاریخ دریافت: 1388/12/14 , تاریخ پذیرش: 1389/03/26 , تاریخ انتشار: 1389/05/15

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )