نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۸، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۵، پیاپی ۱۴

عنوان مقاله: تعیین مناطق کانی سازی با استفاده از پردازش داده های قطبش القایی و مقاومت ویژه الکتریکی در کانسار مس گرماب (خراسان جنوبی)


صفحات: 129-146

DOI: 10.22067/econg.v8i1.36070

چکیده
در این پژوهش، سعی شده است تا با تلفیق نتایج به‌دست آمده از بررسیهای زمین شناسی، زمین شیمیایی سطحی و زمین فیزیک، ضمن تکمیل بررسیهای یادشده‌، با استفاده از روشهای جدید زمین فیزیک اکتشافی، موقعیت مکانی زون کانی سازی کانسار مس گرماب (شمال شرق قائن) تعیین شود. بعد از الکترومغناطیس، از متداولترین روشهای زمین فیزیکی قابل استفاده در اکتشاف کانسارهای سولفیدی مس، روشهای قطبش القایی و مقاومت ویژه الکتریکی است. در این پژوهش، از این روش در حوزه زمان استفاده شد و مؤلفه‌های ثابت زمانی ظاهری، وابسته بسامد ظاهری و بارپذیری حقیقی استخراج شد. پس از تفسیر نتایج، نواحی بی هنجاری در مناطق با بارپذیری متوسط و همچنین مقاومت ویژه الکتریکی کم تا متوسط شناسایی شد که این امر را می توان به حضور کانیهای سولفیدی در مناطق کانی‌سازی نسبت داد،. همچنین، با استفاده از نتایج مؤلفه ثابت زمانی، میانگین دانه بندی دانه های فلزی در منبع تولید‌کننده قطبش القایی دریافت شد. با توجه به این‌که نتایج خام اندازه گیریها، اطلاعات کمی دقیق و مطمئنی درباره عمق و هندسه توده های کانی سازی شده زیر سطحی در اختیار قرار نمی دهند؛ با استفاده از مقاطع حاصل از مؤلفه‌های قطبش القایی و مدل سازی معکوس هموار برای تعیین محلهای احتمالی، گسترشهای جانبی و قائم کانی سازیهای زیر سطحی استفاده شد. بررسیهای زمین‌فیزیک نشان می دهد، کانی سازی بیشتر به‌ صورت محدوده های کوچک و پراکنده است.

کلمات کلیدی:   قطبش القایی; مقاومت ویژه الکتریکی; مدل‌ سازی معکوس; مس; قائن


Fatal error: Call to a member function getCount() on a non-object in /var/www/jm/cache/t_compile/%%38^38D^38D7420B%%article.tpl.php on line 154