نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۸، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۵، پیاپی ۱۴

عنوان مقاله: رخ‌ داد معدنی آهن لولک‌ آباد، شمال‌ باختر زنجان: کانه زایی تیپ آتشفشانی- رسوبی دگرگون و دگرشکل شده در زون ایران مرکزی


صفحات: 93-115

DOI: 10.22067/econg.v8i1.35442

چکیده
رخ‌داد معدنی آهن لولک آباد، در گوشه شمال باختری زون ایران مرکزی و در فاصله ۵۵ کیلومتری شمال باختر زنجان قرار دارد. کانه زایی آهن در این منطقه، به صورت رگه ای- رگه‌چه ای و عدسی شکل، درون واحدهای دگرشکل شده شیستی، متاولکانیکی (معادل سازند کهر) و گرانیتی رخ داده است. بر اساس بررسیهای میکروسکپی، کانیهای معدنی در لولک آباد، شامل اولیژیست، اندکی مگنتیت و پیریت کانیهای باطله، شامل کوارتز، کلسیت و کلریت است. بافت کانه ها شامل دانه‌‌پراکنده، رگه- رگه‌چه ای، بِرشی و پرکننده فضای خالی است. دگرسانی شامل سیلیسی، کلسیتی و کلریتی شدن بخشهای کانه دار است. دو مرحله کانه‌زایی در رخ‌داد معدنی آهن لولک‌آباد قابل تفکیک است. کانه زایی مرحله اول، به صورت مگنتیت های دانه‌پراکنده و عدسی‌شکل چینه‌سان و چینه‌کران هم‌زمان با واحدهای آتشفشانی- رسوبی میزبان دیده می‌شود. مرحله دوم کانه زایی، به صورت رگه و رگه‌چه های اولیژیستی- پیریتی- کلسیتی رخ داده و برگ‌وارگی غالب میلونیتی سنگها را قطع کرده است. مقایسه الگوی عناصر نادر خاکی در سنگهای میزبان فاقد کانه زایی و بخشهای کانه دار، بیانگر غنی شدگی عناصر نادر خاکی سنگین نسبت به عناصر نادر خاکی سبک در بخشهای کانه دار است. این امر بیانگر نسبت بالای واکنش سیال به سنگ در لولک آباد است. مقایسه ویژگیهای زمین شناسی، کانی شناسی، زمین شیمیایی و ساخت و بافت ماده معدنی در رخ‌داد معدنی لولک‌آباد با نوعهای مختلف کانسارهای آهن نشان می دهد؛ که کانه زایی آهن در لولک‌آباد، در ابتدا به‌صورت آتشفشانی- رسوبی تشکیل شده و بعد به صورت رگه ای تمرکز دوباره یافته است.

کلمات کلیدی:   کانه زایی آهن; رگه ای گرمابی; دگرسانی; لولک‌ آباد; زنجان; ایران مرکزی


Fatal error: Call to a member function getCount() on a non-object in /var/www/jm/cache/t_compile/%%38^38D^38D7420B%%article.tpl.php on line 154