نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۷، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۴، پیاپی ۱۳

عنوان مقاله: تلفیق داده های زمین شناسی، کانی سازی و مطالعات ژئوفیزیکی IP/RS کانسار ماهور- شمال غرب دهسلم، بلوک لوت


صفحات: 307-325

DOI: 10.22067/econg.v7i2.34450

چکیده
منطقه اکتشافی ماهور، یک سیستم پلی متال مس، روی و نقره است. کانی‌سازی در ماهور به دو صورت رگه ای و انتشاری نمود دارد. این منطقه در بلوک لوت و در غرب دهسلم واقع است. سنگ‌شناسی منطقه ماهور مشتمل بر بازالت، آندزیت، داسیت، ریولیت و آذرآوریهاست. این مجموعه در ائوسن پایانی – الیگوسن زیرین مورد هجمه توده هایی با ترکیب دیوریت تا کوارتز دیوریت قرار گرفته است. زون های دگرسانی در منطقه شامل آرژیلیک، سیلیسی، کوارتز- سریسیت- پیریت، کلریتی و پروپیلیتیک است. میزبان رگه‌های معدنی رخنمون یافته در کانسار ماهور سنگهای با ترکیب داسیتی است، که روندی شمالی – جنوبی دارند. رگه های کانی سازی با روند NNE-SSW و شیب ۸۵ تا ۹۰ درجه دیده می شوند. کانیهای اولیه شامل پیریت، کالکوپیریت، اسفالریت، گالن، تتراهدریت، کوارتز و کانیهای ثانویه مالاکیت، آتاکامیت، آزوریت و گوتیت است. ناهنجاریهای بالایی از عناصر مس (تا ppm ۶۰۴۱۷)، روی (تا ppm ۲۵۰۴۳۸) و نقره (تا ppm ۱۹۸۸) در محدوده مورد مطالعه نمود دارد. برداشتهای IP/RS به منظور تعیین موقعیت و گسترش کانی سازی سولفیدی و اکسیدی در عمق انجام شد. خط مبنای مطالعات ژئوفیزیکی شمال شرق- جنوب غرب (N ۷˚ E) هم روند با رگه معدنی و پروفیل ها عمود بر این روند طراحی شده اند. مقدار شارژابیلیته به msce۴۰ می رسد که حاکی از وجود سولفید و کانیهای فلزات پایه در منطقه است. در کانسار ماهور دو زون مقاومت ویژه بالا و کم قابل تشخیص است. زون مقاومت ویژه بالا تا ohm.m۳۵۰ در شبه مقاطع، مرتبط با زونهای کمتر خردشده است. زون دارای مقاومت ویژه کمتر در ارتباط با زونهای به شدت خرد شده می‌باشد. به‌طور کلی برداشتهای شارژابیلیته در منطقه ماهور وجود دو زون نا هنجاری در شمال شرق و دیگری در جنوب غرب محدوده را به‌وضوح نشان می دهد. ۶ گمانه حفر شده در محل نا هنجاری معرفی شده مطالعه و در فواصل ۱ متری از مغزه ها نمونه ژئوشیمیایی اخذ گردید. بیشترین ناهنجاریها همراه با آلتراسیون کوارتز- سرسیت- پیریت، سیلیسی، کلریت و مناطق با گسترش شدید اکسیدهای آهن ثانویه است.

کلمات کلیدی:   شارژابیلیته; مقاومت ویژه; چاه نگاری; ماهور; بلوک لوت

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: in Persian with English abstract
دانلود : 1224

بازدید: 417

تاریخ دریافت: 1393/02/07 , تاریخ پذیرش: 1393/08/10 , تاریخ انتشار: 1394/10/30

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )