نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۸، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۵، پیاپی ۱۵

عنوان مقاله: ژئوشیمی ایزوتوپ های Rb-Sr و Nd-Sm و پتروژنز دایک های بازیک کوههای میشو (شمال غرب ایران)


صفحات: 399-413

DOI: 10.22067/econg.v8i2.32585

چکیده
در رشته کوههای میشو، در شمال غرب ایران، مجموعه سنگهای گرانیتی توسط تعدادی دایک‌های بازیک با طول ۲ تا ۱۰ متر و پهنای ۵۰ تا ۱۵۰ سانتی متر قطع شده‌اند. این دایک‌ها دارای کانی شناسی اصلی الیوین، پلاژیوکلاز، پیروکسن هستند. داده‌های ژئوشیمیایی بیانگر ماهیت کالک‌آلکالن این دایک‌ها همراه با تهی شدگی در Nb، Ta و Ti و ویژگی بازالت‌های درون صفحه‌ای هستند که در موقعیت زمین‌ساختی مرتبط با زونهای کششی پس از برخورد تشکیل شده‌اند. نتایج آنالیزهای ایزوتوپی Rb-Sr و Sm-Nd به جای گزینی این دایک‌ها در ۲۳۲ (میلیون سال) پیش، بیانگر منشأ گوشته تهی شده با کمی اختلاط پوسته‌ای است. مقادیر منفی ۴- تا ۱ εNd(T) = - و نسبتهای Sr ۸۶Sr/۸۷، انحراف ترکیب شیمیایی ماگمای مادر نسبت به ترکیب آرایه گوشته‌ای را نشان می دهد که دچار آلایش پوسته‌ای شده است. بر اساس میزان εNd(T) ، نسبت ایزوتوپ ۸۷Sr/۸۶Sr اولیه و نسبت ایزوتوپ ۱۴۴Nd Nd / ۱۴۳ اولیه سنگ کل نمونه‌ها، به‌دنبال بسته شدن پالئوتتیس در شمال غرب ایران به‌واسطه تشکیل زونهای کششی در درون پوسته قاره‌ای، ماگمای دایک‌های میشو از یک منشأ گوشته تهی شده با غنی شدگی نسبت به عناصر LILE تشکیل‌شده و به‌درون سنگهای گرانیتی تزریق شده‌اند.

کلمات کلیدی:   داده‌های ایزوتوپی; Nd-Sr; تعیین سن; کالک‌ آلکالن; زونهای کششی دایک بازیک; کوههای میشو

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: in Persian with English abstract
دانلود : 217

بازدید: 99

تاریخ دریافت: 1392/12/03 , تاریخ پذیرش: 1394/07/08 , تاریخ انتشار: 1395/11/18

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )