نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۷، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۴، پیاپی ۱۳

عنوان مقاله: زمین شناسی و نحوه تشکیل پلاسرهای تیتانیوم دار ناحیه دره جوگز بالا در منطقه فنوج، استان سیستان و بلوچستان


صفحات: 327-341

DOI: 10.22067/econg.v7i2.28197

چکیده
پلاسرهای تیتانیوم دار منطقه فنوج در فاصله ۳۵ کیلومتری شمال شهرستان فنوج در جنوب باختری استان سیستان و بلوچستان واقع است. منطقه مورد مطالعه بخش کوچکی از پیکره افیولیتی فنوج - مسکوتان (رمشک) با سن کرتاسه پسین را تشکیل می دهد. اکتشافات مقدماتی و نیمه تفصیلی در منطقه فنوج نشان داده است که ناحیه دره جوگز بالا پرعیارترین ناحیه تیتانیوم‌دار در منطقه فنوج است. واحدهای هورنبلند گابرو و الیوین گابرویی منطقه، سنگ مادر پلاسرهای تیتانیوم‌دار ناحیه دره جوگز بالا هستند و از نظر کانی‌شناختی شامل پلاژیوکلازهای دگرسان‌شده، کلینوپیروکسن، الیوین و آمفیبول می باشند. ایلمنیت مهمترین کانه تیتانیوم دار در واحدهای سنگی ذکر شده است. مطالعات کانی‌شناختی نشان می دهد که بخش سنگین رسوبات تیتانیوم‌دار ناحیه دره جوگز بالا عمدتاً شامل ایلمنیت است و کانیهای تیتانومگنتیت، روتیل و اسفن نیز به‌ مقدار جزئی حضور دارند. بررسی میزان تمرکز کانی ایلمنیت در رسوبات رودخانه ای همچنین نشان می دهد که با افزایش فاصله از سنگ مادر، میزان تمرکز افزایش پیدا می کند و در پایین‌دست به حداکثر مقدار خود می‌رسد. شواهد زمین شناسی نشان می دهد که پلاسرهای تیتانیوم دار ناحیه دره جوگز بالا در اثر تخریب و هوازدگی سنگهای مادر گابرویی حاوی کانیهای تیتانیوم دار، و تمرکز و نهشته شدن آنها در بستر رودخانه جوگز بالا تشکیل شده اند.

کلمات کلیدی:   پلاسرهای تیتانیوم دار; ایلمنیت; دره جوگز بالا; فنوج

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: in Persian with English abstract
دانلود : 1205

بازدید: 322

تاریخ دریافت: 1392/08/25 , تاریخ پذیرش: 1393/08/05 , تاریخ انتشار: 1394/10/30

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )