نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۸، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۵، پیاپی ۱۴

عنوان مقاله: بررسی تأثیر گسلها بر الگوی تجمع رخ‌ دادهای مس در منطقه سرچشمه با استفاده از روشهای سنجش از دور و GIS


صفحات: 79-92

DOI: 10.22067/econg.v8i1.26904

چکیده
کانسار مس سرچشمه و سایر اندیس های مس پیرامون آن در کمربند دهج- ساردوئیه ( استان کرمان) قرار گرفته اند. گسلها گاه با ایجاد شرایط مناسب سینماتیکی و مکانی می توانند الگوی تشکیل رخ‌داد های مس را کنترل کنند. در راستای بررسی صحت این فرضیه، با استفاده از روشهای سنجش از دور، خطواره ها، استخراج و سپس با مشاهدات صحرایی، گسلهای اصلی و فرعی مشخص شدند. بررسیهای ساختاری در قالب تهیه نمودار گل سرخی و محاسبه محور فشارش انجام شد. با استفاده از قابلیتهای GIS، اقدام به تهیه نقشه هم‌شکستگی و فاصله داری رخ‌دادهای مس از گسلها شد و لایه موقعیت رخ‌دادهای مس بر روی سایر لایه های خروجی منطبق شد. نتایج بررسی نقشه های خروجی نشان می دهد گسلهای اصلی دخالت مستقیمی در کنترل محل رخ‌دادهای پورفیری و رگه ای نداشته و رده های دوم این پهنه های گسلش، موقعیت رخ‌دادها را کنترل کرده اند. همچنین مشخص شد که محل رخ‌دادهای مس آغشتگی ارتباط نزدیکتری با گسلها داشته و بیشتر رخ‌دادها نزدیک به گسل رفسنجان قرار دارند.

کلمات کلیدی:   منطقه سرچشمه; رخ دادهای مس; سنجش از دور; سیستم اطلاعات جغرافیایی


Fatal error: Call to a member function getCount() on a non-object in /var/www/jm/cache/t_compile/%%38^38D^38D7420B%%article.tpl.php on line 154