نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۷، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۴، پیاپی ۱۲

عنوان مقاله: استفاده از روش تصمیم گیری شباهت به گزینه ایده آل (TOPSIS) جهت یافتن نقاط بهینه نمونه گیری زمین شناسی در کلسیت های قره قشلاق


صفحات: 55-67

DOI: 10.22067/econg.v7i1.25901

چکیده
آنالیز ذخایر کلسیت (مرمر) به رنگهای سبز، سفید و صورتی در منطقه قره قشلاق واقع در جنوب حوضه رسوبی دریاچه ارومیه نشان می دهد که مقادیر منفی ناهنجاری Eu مربوط به دمای بسیار پایین محلولهای آهک ساز جوی و قلیایی بودن محیط و ناهنجاری منفی Ce بیانگر احیایی بودن شرایط تشکیل بوده است. کم بودن میزان Sr۲+ محلولهای آهک ساز از دیگر مؤلفه کنترل کننده زمین‌شیمیایی در تشکیل این تیپ ذخایر می باشند.
مدل تصمیم گیری شباهت به گزینه ایده آل نشان می‌دهد که شاخص ناهنجاری Eu با ۴۳ درصد وزنی بیشترین اهمیت و شاخصهای میزان Sr۲+ و ناهنجاری Ce به‌ترتیب با وزن های ۶/۱۱ و ۴/۶ درصد در اولویت‌های بعدی در تفسیر واقعی تر نتایج آنالیزهای زمین‌شیمیایی منطقه دارند. بر اساس این مدل شاخصهای زمین شیمیایی برای کلسیت های صورتی ۸۳۷/۰، کلسیت سبز ۴۴۵/۰ و کلسیت سفید ۱۵۷/۰ به‌دست آمد. نتایج نشان می‌دهد که بهترین واحدهای سنگ شناختی برای نمونه گیری و انجام آنالیز جهت بررسی و تعیین ژنز، کلسیت های صورتی و سبز می باشند.

کلمات کلیدی:   مدل تصمیم گیری چند معیاره; زمین شیمیایی; کلسیت; نقاط بهینه نمونه گیری; قره قشلاق; زون سنندج- سیرجان

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: in Persian with English abstract
دانلود : 1209

بازدید: 736

تاریخ دریافت: 1392/06/26 , تاریخ پذیرش: 1393/03/25 , تاریخ انتشار: 1394/04/30

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )