نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۷، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۴، پیاپی ۱۲

عنوان مقاله: بررسی منشأ فلزات سنگین در رسوبات ماسه ای بخشی از دریای عمان در محدوده استان سیستان و بلوچستان


صفحات: 165-176

DOI: 10.22067/econg.v7i1.24315

چکیده
منطقه مورد مطالعه در دریای عمان در محدوده استان سیستان و بلوچستان قرار دارد. نمونه برداری از رسوبات سطحی بستر دریا در ۱۶ نقطه به‌وسیله دستگاه گراب انجام گرفت. این رسوبات بر روی الک ۲۰۰ تا ۲۳۰ مش (ماسه بسیار ریز) و اغلب بر روی الک ۲۳۰ مش قرار گرفتند. میانگین غلظت عناصر در رسوبات مورد بررسی به‌ترتیب (۴۲/۱) Cd، (۹۹/۹) Cu، (۷۲/۳۶) Zn، (۱۸/۱۸۱) Sr، (۳۳/۳۷۷) Mn و (۵۵/۲۰۲۴۷) Fe است. انطباق غلظت عناصر روی و مس با فراوانی کانیهای تخریبی رسوبات بیانگر ارتباط بسیار نزدیک این عناصر با کانیهای بیوتیت و مسکویت است. منشأ این دو کانی، گرانودیوریت و گابروهای موجود در افیولیت های محدوده ایرانشهر و گرانیت-پگماتیت ها و شیست های موجود در افیولیت ها و فلیش های شمال منطقه است که از طریق حوضه آبریز باهوکلات به منطقه مورد مطالعه وارد شده اند. عناصر استرانسیم و کادمیوم از روند بسیار مشابهی با فراوانی ذرات کربناته رسوبات برخوردار می‌باشند که منشأ این عناصر را می توان سنگهای کربناته حوضه آب‌ریز زون مکران و خرده صدفهای موجود در محیط رسوب گذاری در نظر گرفت. عناصر آهن و منگنز عمدتاً در ارتباط با کانیهای سنگین موجود در نمونه های مورد مطالعه بوده و منشأ آنها غالباً گرانیت‌های بیوتیت دار کمپلکس قلامان و گرانودیوریت های موجود در افیولیت ها و گابروهای ناحیه فنوج می باشد که از طریق حوضه‌های آب‌ریز رابچ و باهوکلات به دریا وارد شده اند. تعیین شاخص غنی شدگی نشان می دهد که رسوبات دارای غنی شدگی زیاد تا حداکثر نسبت به کادمیوم بوده و نسبت به استرانسیم غنی شدگی متوسط تا زیاد دارند. عنصر روی حداقل تا متوسط غنی شدگی را نشان می‌دهد و عناصر آهن، مس و منگنز حداقل غنی شدگی را دارند.

کلمات کلیدی:   رسوبات ماسه‌ای; منشأ کانیهای سنگین; عناصر سنگین; دریای عمان

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: in Persian with English abstract
دانلود : 1118

بازدید: 825

تاریخ دریافت: 1392/05/07 , تاریخ پذیرش: 1393/08/03 , تاریخ انتشار: 1394/04/30

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )