نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۸، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۵، پیاپی ۱۴

عنوان مقاله: تحلیل ژئوشیمیایی نمونه‌ های شورابه ای جهت اکتشاف کانی سازی بورات در جنوب سبزوار


صفحات: 1-20

DOI: 10.22067/econg.v8i1.23165

چکیده
منطقه مورد پژوهش در ۵۰ کیلومتری جنوب سبزوار واقع شده است. در این منطقه اثراتی از کانیهای بورات دیده می‌شود. اندیس بور‌محمدآباد عریان، تنها اندیس بورات شمال شرق ایران است و در واحدهای سنگی مارن کرمرنگ، مارن توفی و ولکانیک برش و توف برش قرار گرفته است. دو گسل از نوع راندگی یا معکوس، محدوده‌ کانسار را در بر می گیرند و دارای امتداد NE-SW هستند. می توان گفت: این گسلها به‌عنوان معبری برای محلولهای سازنده کانسار و همچنین ایجادکننده فضاهای لازم برای جای گزینی کانسار عمل کرده اند. بررسیهای صورت‌گرفته در ترانشه‌های حفر شده در منطقه نشان می‌دهد؛ که از سطح به عمق از شدت کانی سازی کم می شود. وسعت محدوده مورد بررسی، در ابتدا بیش از ۶۰۰ کیلومتر مربع بوده است؛ که بعد از انجام بررسیهای دورسنجی، زمین‌شناسی، ساختاری و تلفیق این لایه‌های اطلاعاتی، مناطق امید‌بخش کانی سازی بورات‌ها تعیین و این منطقه محدودتر شد. برای انجام بررسیهای مفصل‌تر، بررسیها و پژوهشهای صحرایی صورت گرفت و تعداد ۹ پیمایش انجام شد. در هر یک از پیمایش‌ها، واحدهای زمین‌شناسی مورد بررسی قرار گرفت و در مناطقی که چشمه‌های هیدورترمالی وجود داشت، نمونه‌های شورابه‌ای برداشت شد. سرانجام، منطقه مورد بررسی با توجه به محل برداشت نمونه‌ها به دو منطقه توناکار و برج خارکن محدود و بررسیها و تجزیه و تحلیل آماری داده‌های ژئوشیمیایی روی این دو منطقه انجام شد. مجموعه نمونه‌های برداشت شده از منطقه، بعد از آنالیز با استفاده از روشهای آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها، برای تعیین مقدار حد آستانه نمونه‌ها و جداسازی میزان زمینه از آنومالی، از روشهای آماری کلاسیک، هندسه فرکتال و EDA و Median+۲MAD استفاده شد. با استفاده از هر روش مناطق آنومالی برای انجام بررسیهای تفصیلی تر، تعیین شد.

کلمات کلیدی:   آمار کلاسیک; هندسه فرکتال; EDA; Median+2MAD; نمونه‌ های شورابه ای، اندیس بور محمدآباد عریان

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: in Persian with English abstract
دانلود : 499

بازدید: 388

تاریخ دریافت: 1392/04/07 , تاریخ پذیرش: 1393/09/17 , تاریخ انتشار: 1395/04/05

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )