نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۵، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۲، پیاپی ۸

عنوان مقاله: تلفیق داده های زمین شناسی، کانی سازی، ژئوشیمی و مطالعات ژئوفیزیکی IP/RS و مغناطیس سنجی زمینی منطقه رودگز، جنوب شرق گناباد، استان خراسان رضوی


صفحات: 117-136

DOI: 10.22067/econg.v5i1.22916

چکیده
منطقه اکتشافی رودگز، یک سیستم پلی متال مس، قلع، سرب، روی و طلای رگه ای است که در جنوب‌شرق گناباد و شمال‌شرق بلوک لوت قرار دارد. توده های نفوذی نیمه عمیق ترشیری با ترکیب مونزونیت تا مونزودیوریت پورفیری نوع اکسیدان در سنگهای دگرگونی به سن ژوراسیک میانی نفوذ نموده اند. اغلب توده های نفوذی تحت تأثیر آلتراسیون های کربناتی، آرژیلیک، سریسیتی و سیلیسی- تورمالینی قرار گرفته اند. کانی سازی در منطقه، کنترل گسلی داشته و به‌صورت رگه ای با روند عمدتاً NW-SE و شیب ۸۵ تا ۹۰ درجه وجود دارد. کانیهای اولیه شامل کوارتز، تورمالین، کالکوپیریت، پیریت و کانیهای ثانویه مالاکیت، آزوریت و گوتیت است. نمونه برداری ژئوشیمیایی به روش خرده سنگی، ناهنجاریهای بالایی (تا ppm ۱۰۰۰۰) از عناصر مس، قلع، سرب و آرسنیک، روی (تا ppm۵۵۲۷) و طلا (تا ppb ۳۲۵) را نشان می دهد. زون گوسان وسیع در منطقه وجود دارد که در ارتباط با اکسید شدن کانیهای سولفیدی است. برداشتهای IP/RS به‌منظور تعیین موقعیت و گسترش کانی سازی سولفیدی در عمق بر روی ناهنجارهای ژئوشیمی انجام شد. به‌طورکلی، در محل زون های گوسان، رگه ها، کنده کاریهای قدیمی و در محل ناهنجاریهای ژئوشیمی، شارژابیلیته افزایش می یابد. مقاومت ویژه بر روی واحد کوارتزیت و همچنین در مکانهایی که رگه کانی‌سازی با کوارتز همراه است، ناهنجاری بالا تا ۴۲۵ اهم‌متر دارد. به‌دلیل ناهنجاری بالای ژئوشیمیایی عنصر قلع و ارتباط آن با توده های نفوذی احیایی، برداشتهای مغناطیس‌سنجی -زمینی به‌منظور شناسایی موقعیت توده های سری مگنتیت (اکسیدان) و ایلمنیت (احیایی) در عمق انجام شد. تغییرات شدت کل میدان مغناطیسی در نقشه TMI به میزان ۱/۳۳۵ گاما است. بالاترین ناهنجاری مغناطیسی در نقشه RTP در شمال منطقه برداشت قرار دارد که مرتبط با توده های سری مگنتیت (هورنبلند بیوتیت مونزودیوریت پورفیری) بوده و در عمق به‌سمت جنوب گسترش دارد. کمترین ناهنجاری مغناطیسی در مرکز محدوده (شرق روستای رودگز) قرار دارد که با محل بیشترین مقادیر ناهنجاری شارژابیلیته و ژئوشیمی منطبق است. براساس ناهنجاری ژئوشیمی و شارژابیلیته، دو گمانه در محل حفاری و ۲۴ نمونه ژئوشیمیایی از مغزه ها برداشت گردید که بیشترین ناهنجاریها همراه با آلتراسیون سیلیسی- کلریتی و مناطق با گسترش اکسیدهای آهن ثانویه است.

کلمات کلیدی:   رودگز; بلوک لوت; کانی سازی رگه ای; شارژابیلیته; مقاومت ویژه; مغناطیس‌ سنجی زمینی; چاه نگاری

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 4337

بازدید: 827

تاریخ دریافت: 1391/07/02 , تاریخ پذیرش: 1391/10/24 , تاریخ انتشار: 1392/04/20

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )