نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۵، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۲، پیاپی ۸

عنوان مقاله: بارزسازی واحدهای سنگ شناختی گنبد نمکی جهانی (فیروزآباد)، با استفاده از تحلیل مؤلفه های اصلی


صفحات: 83-92

DOI: 10.22067/econg.v5i1.22911

چکیده
این پژوهش سعی دارد با استفاده از تحلیل مؤلفه های اصلی، ویژگیهای سنگ شناختی گنبد نمکی جهانی فیروزآباد را تحت بررسی قرار دهد. نمودارهای طیفی سنگهای منطقه مورد مطالعه نشان می دهد که سنگهای تبخیری دارای بیشترین میزان انعکاس در طول موج مشخص می باشند که از بین تبخیریها، به‌ترتیب ژیپس و نمک سفید دارای بیشترین میزان درصد انعکاس و سنگهای آذرین منطقه دارای کمترین میزان انعکاس می باشند. نتایج به‌دست آمده نشان می دهد PCهای ابتدایی، میزان اطلاعات کمتری دارند و بدیهی است که PC۱ در جهت بیشترین واریانس اطلاعات زیادی را دربر داشته و PC۲ اطلاعات کمتری را داراست. کنترل های میدانی و نقشه زمین شناسی منطقه، سازگاری پهنه های بارز شده را با رخنمونهای صحرایی نشان می دهد.

کلمات کلیدی:   گنبد نمکی جهانی; مؤلفه اصلی; بارزسازی واحدهای سنگی; فیروزآباد


Fatal error: Call to a member function getCount() on a non-object in /var/www/jm/cache/t_compile/%%38^38D^38D7420B%%article.tpl.php on line 154