نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۶، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۳، پیاپی ۱۱

عنوان مقاله: بررسی پتروگرافی و پترولوژی سنگهای آتشفشانی کواترنر قزل‌ قلعه واقع در شمال شرق قروه


صفحات: 315-329

DOI: 10.22067/econg.v6i2.22041

چکیده
استراتوولکان کواترنر قزل قلعه واقع در شمال شرق شهرستان قروه جزو آتشفشانهای بازالتی خطی محور قروه- بیجار- تکاب به شمار می‌رود که در نوار دگرگونی سنندج- سیرجان قرار دارد. این سنگها شامل الیوین بازالت، بازانیت، تفریت و آلکالی بازالت و اغلب از نوع آلکالن هستند. سنگهای فوق دارای بافتهای پورفیری با خمیره میکرولیتی، بافت حفره‌دار و گاهی گلومروپورفیری، ویتروفیری و بادامکی می‌باشند. کانیهای اصلی شامل الیوین، کلینوپیروکسن، پلاژیوکلاز و کانیهای فرعی شامل اپاک، آپاتیت، زیرکن و کانی ثانویه حاصل از تجزیه بازالت‌ها کلسیت است. همچنین ایدنگزیت توسط هیدراسیون و اکسیداسیون الیوین تشکیل شده است. خاموشی موجی اکثر کانیها نشان‌دهنده دگرشکلیهای گوشته ای است. داده‌های ژئوشیمیایی این سنگها بیانگر ترکیب نوع آلکالن پتاسیم بالای ماگمای سازنده این سنگها است. نمودارهای عنکبوتی حاکی از غنی‌شدگی از عناصر LREE و LILE و تهی‌شدگی از عناصر HREE به همراه نبود ناهنجاری منفی Eu و حضور ناهنجاری مثبت عناصرCs Sr و Pb نشاندهنده ماهیت آلکالن ماگما و سرچشمه گرفتن آن از یک منبع گوشته غنی‌شده زیر لیتوسفر قاره ای است. این سنگها در نمودارهای پتروژنتیک و تعیین محیط تکتونوماگمایی، در جایگاه بازالت های درون‌صفحه ای قرار می گیرند و از ذوب‌بخشی تقریباً ۱ تا ۵ درصد یک منبع گوشته ای گارنت لرزولیتی غنی‌شده به وجود آمده اند. شواهد میکروسکپى از جمله بافتهای غیرتعادلى در کانیها (حالت زونه، انحلال و ماکل) بر آلایش ماگمایى توده ولکانیکى دلالت دارد.

کلمات کلیدی:   آلکالی بازالت; قروه- تکاب; کواترتری; قزل قلعه; ایدنگزیت; سنندج- سیرجان

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: in Persian with English abstract
دانلود : 5132

بازدید: 596

تاریخ دریافت: 1392/03/01 , تاریخ پذیرش: 1392/07/13 , تاریخ انتشار: 1393/10/15

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )