نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۶، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۳، پیاپی ۱۰

عنوان مقاله: تعیین سری ماگمایی و فوگاسیته اکسیژن سنگهای آتشفشانی میوسن- پلیوسن شرق کامو (شمال اصفهان) بر اساس شیمی بیوتیت


صفحات: 149-161

DOI: 10.22067/econg.v6i1.21362

چکیده
سنگهای آتشفشانی مورد مطالعه در بخش میانی کمان ماگمایی ارومیه- دختر قرار گرفته و بخشی از ایالت ماگمایی واقع در شمال زمیندرز بیتلیس- زاگرس، محسوب می گردند. این سنگها متشکل از درشت‌بلورهای آمفیبول، پلاژیوکلاز و بیوتیت می‌باشند که در زمینه‌ای از فلدسپار، کوارتز، کانیهای اوپاک، شیشه و میکرولیت قرار دارند و عمدتاً دارای بافت پورفیریتیک هستند و در محدوده داسیت تا آندزیت قرار می‌گیرند. کانیها عمدتاً سالم هستند و آثار دگرسانی محدود به کلریتی‌شدن ضعیف برخی آمفیبول ها و سوسوریتی‌شدن حاشیه برخی پلاژیوکلازهااست. بیوتیت های مورد آنالیز در سنگهای آتشفشانی میوسن- پلیوسن شرق کامو، همگی از نوع بیوتیت های غنی از منیزیوم بوده و بر اساس تقسیم‌بندی جامع میکاها به ۶ عضو پایانی کلی، به‌طور متوسط از ۴۵/۵۵ درصد فلوگوپیت، ۹۰/۱۵ درصد تالک، ۷۲/۱۲ درصد تیتان- فلوگوپیت، ۴۴/۱۱ درصد ایستونیت، ۷۱/۳ درصد فری ایستونیت و ۷۸/۰ درصد موسکیت، تشکیل شده اند. ترکیب بیوتیت ها، سری کالک‌آلکالن را برای ماگمای مادر نشان می‌دهد. برآورد فوگاسیته اکسیژن ماگما بر اساس ترکیب و محتوای +۳Fe بیوتیت، نشان می‌دهد که فوگاسیته اکسیژن در زمان تبلور بیوتیت ها به‌صورت کیفی در حد بافر FMQ و به‌صورت کمی حدود ۱۵-۱۰ بار بوده است. این تخمین با فوگاسیته اکسیژن سنگهای آتشفشانی حدواسط تا اسیدی مطابقت نشان‌ می‌دهد.

کلمات کلیدی:   بیوتیت; فوگاسیته اکسیژن; سنگهای آتشفشانی; ارومیه- دختر; کامو

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 4934

بازدید: 608

تاریخ دریافت: 1392/02/13 , تاریخ پذیرش: 1392/05/28 , تاریخ انتشار: 1393/05/10

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )