نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۶، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۳، پیاپی ۱۱

عنوان مقاله: جایگاه چینه ای، خاستگاه و ویژگیهای افقهای کانه زایی منگنز در توالی آتشفشانی- رسوبی کرتاسه پسین، جنوب - جنوب غرب سبزوار


صفحات: 201-216

DOI: 10.22067/econg.v6i2.21070

چکیده
توالی آتشفشانی- رسوبی کرتاسه پسین در جنوب- جنوب غرب سبزوار میزبان کانه زاییهای متعدد منگنز است. این توالی را می توان از جهت موقعیت چینه ای، سن و جنس سنگها به دو بخش پایینی و بالایی تقسیم کرد. بخش زیرین یا واحد K۲tv به‌طور عمده از رسوبات عمیق دریایی با میان‌لایه هایی از سنگهای آتشفشانی تشکیل یافته است. سنگهای رسوبی این بخش شامل توفهای سیلیسی، چرت، شیل و ماسه سنگ بوده و سنگهای آتشفشانی آن شامل پیروکلاستیک هایی با ترکیبات مختلف و گدازه های ریولیتی، داسیتی تا آندزیتی می باشد. بخش بالایی یا واحد LMV از سنگهای آهکی- مارنی- آتشفشانی تشکیل یافته و به صورت هم شیب بر روی بخش زیرین (K۲tv) قرار می گیرد.
کانه زاییهای منگنز در توالی آتشفشانی- رسوبی میزبان بر اساس جایگاه چینه ای، سن نسبی و نوع سنگ میزبان ماده معدنی در دو افق قرار می گیرند: افق اول (Mn Ia, Ib) که کانسارهای بنسبرد، چشمه فریزی، گفت، منگنز گستر خاور زمین، همایی و نوده را در بر‌می‌گیرد، در بخش زیرین توالی (واحد K۲tv) قرار داشته و سنگ میزبان ماده معدنی در آن واحدهای توفی قرمزرنگ است. افق دوم (Mn II) که دربردارندهء کانسارهای منگنز ذاکری، چشمه سفید، محمدآباد عریان و چاه ستاره است، در بخش بالایی توالی (واحد LMV) قرار می گیرد. سنگ میزبان ماده معدنی در این افق توف مارنی-کربناتی می باشد.
ژئومتری و شکل پیکره های معدنی در کانسارهای مختلف به‌صورت چینه سان و لایه ای شکل و همخوان و هم‌روند با لایه‌بندی سنگهای میزبان بوده و بافت ماده معدنی شامل توده ای، عدسی شکل، نواری، لامینه و دانه پراکنده می باشد. کانی‌شناسی ماده معدنی در دو افق کانه دار ساده و تقریباً مشابه هم بوده و به‌طور عمده شامل پیرولوزیت، پسیلوملان و براونیت است. کانیهای باطله عمدتاً شامل کانیهای تشکیل‌دهنده سنگ میزبان یعنی کوارتز، فلدسپار و کلریت می باشند. داده‌های ژئوشیمی، ساخت و بافت، موقعیت چینه ای و ویژگیهای سنگ شناسی سنگهای میزبان کانسارها نشان‌دهنده تشکیل ذخایر منگنز منطقه جنوب- جنوب غرب سبزوار به‌صورت رسوبی- برون‌دمی است.

کلمات کلیدی:   توالی آتشفشانی- رسوبی; کرتاسه پسین; کانه زایی منگنز; چینه سان; سبزوار

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: in Persian with English abstract
دانلود : 5633

بازدید: 867

تاریخ دریافت: 1392/02/05 , تاریخ پذیرش: 1392/11/07 , تاریخ انتشار: 1393/10/15

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )