نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۸، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۵، پیاپی ۱۴

عنوان مقاله: استفاده از روشهای دورسنجی برای شناسایی رخساره‌ های دگرسانی- کانه‌ زایی در منطقه رامند (استان قزوین)


صفحات: 223-238

DOI: 10.22067/econg.v8i1.20972

چکیده
منطقه مورد بررسی، بخشی از نوار ماگمایی ارومیه- دختر در زون ساختاری ایران مرکزی است که در جنوب غرب شهرستان بوئین‌زهرا و جنوب بخش دانسفهان قرار دارد و فاصله آن تا مرکز استان حدود ۶۰ کیلومتر است. منطقه رامند، عمدتاً شامل سنگهای آذرین ریوداسیتی و ریولیتی، توف ریوداسیتی، توف بلورین و گدازه‌های جریانی ریوداسیتی است. در این منطقه دگرسانی وسیعی به روشنی در پردازش تصاویر ماهواره‌ای قابل ردیابی و پی‌گیری است.
حضورکانیهای رسی، بر وجود دگرسانی آرژیلیک در منطقه دلالت دارد؛ که می‌تواند نشانه خوبی به لحاظ کانی‌سازی باشد. وجود این دگرسانی در بازدیدهای صحرایی، مطالعه مقاطع نازک و آنالیز XRD نیز به‌خوبی مشخص است .واحدهای آذرآواری و آتشفشانی توسط گسلهای اصلی این منطقه شامل گسل کورچشمه، گسل حسن‌آباد و گسلهای فرعی، قطع شده‌اند. این گسلها در امتداد شمال‌غرب ـ جنوب‌شرق در منطقه وجود دارند و دگرسانیهای گسترده‌ای در طول گسلها و در سنگهای دیواره رخ‌داده است.
دگرسانیها شامل دگرسانی آرژیلیک، سریسیتیک، پروپیلیتیک و سیلیسی هستند؛ که به‌صورت قائم و جانبی منطقه‌بندی نشان می‌دهند. بارزسازی زون‌های احتمالی دگرسانی در محدوده مورد نظر در مراحل اولیه، به‌کمک پردازش داده‌های سنجنده ETM به روش کروستا صورت گرفت. همچنین برای تفکیک زون دگرسانی آرژیلیک منطقه، از بین ره‌یافتهای مختلف، روش مؤلفه اصلی انتخاب شده است.
علاوه‌بر هاله دگرسانی آرژیلیک، پدیده سیلیسی‌شدن سنگ میزبان دارای اهمیت بالایی بوده است و شرایط میزبانی فلزات پایه و گرانبها در درون این رخساره تأمین می‌شود. برای شناسایی دگرسانی سیلیسی، از داده‌های سنجنده ASTER استفاده شده که با اعمال روش نسبت باندی، نواحی با احتمال کانی‌سازی سیلیسی مشخص شده‌اند. نتایج مبتنی بر آنالیز دستگاهی (XRD)، تأییدکننده بررسیهای سنجش از دور است. با توجه به بررسیهای انجام شده در این منطقه، دگرسانیهای توأم رسی، اکسیدهای آهن و سیلیسی‌شدن سنگ دیواره برای پی‌جویی ذخایر فلزات پایه و گرانبها حایز اهمیت است.

کلمات کلیدی:   دگرسانی; سنجش از دور; تحلیل مؤلفه اصلی انتخابی (کروستا); رامند


Fatal error: Call to a member function getCount() on a non-object in /var/www/jm/cache/t_compile/%%38^38D^38D7420B%%article.tpl.php on line 154