نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۶، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۳، پیاپی ۱۰

عنوان مقاله: بررسی رفتار ژئوشیمیایی عناصر نادر خاکی در آپاتیت های جزیره هرمز


صفحات: 71-85

DOI: 10.22067/econg.v6i1.20517

چکیده
منطقه مورد مطالعه در سه کیلومتری جنوب غربی جزیره هرمز، در استان هرمزگان واقع است. واحدهای اصلی زمین‌شناسی منطقه توده اسیدی گرانوفیر که به‌شدت دگرسان شده و عامل به‌وجودآورنده آپاتیت‌های منطقه است، دایک دیابازی، مارن و بازالت تجزیه شده می‌باشند. آپاتیت تنها کانی فسفاته تمرکز‌دهنده عناصر نادر خاکی در جزیره هرمز است. در این آپاتیت‌ها، مقدار اکسیدهای Na۲O و SiO۲ بالا و مقدار متوسط عناصر اصلی چون Fe, Mg, Al, Caبترتیب برابر با۷.۵ppm, ۳۶۵ppm, ۲۸۸۰ppm, ۲۷.۸% می‌باشد. با افزایش تفریق ماگمایی میزان عناصر Y, Mn, Rb افزایش و میزان Sr کاهش می‌یابد، میزان این عناصر در آپاتیت‌های هرمز به‌گونه‌ای است که تفریق ماگمایی متوسط را نشان می‌دهند. مجموع عناصر REE (۱.۲۲-۲.۲۵%) و نسبت LREE/HREE در آپاتیت‌های هرمز بالا هستند. بنابراین آپاتیت‌های هرمز از عناصر نادر خاکی سبک غنی شده‌اند. شیب الگوی به‌هنجار شده نسبت به کندریت این عناصر منفی و همراه با آنومالی منفی Eu می‌باشد. از نمودارهای مختلف متمایز‌کننده انواع واحدهای سنگی براساس ترکیب آپاتیتها مشخص شده است که آپاتیتهای هرمز به گرانیتوئیدهای نوع I مافیک با درجه اکسیدشدگی بالا (Fe۲O۳/FeO>۱) تعلق دارند.

کلمات کلیدی:   عناصر نادر خاکی; آپاتیت; جزیره هرمز; ژئوشیمی REE

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 5695

بازدید: 890

تاریخ دریافت: 1392/01/18 , تاریخ پذیرش: 1392/06/04 , تاریخ انتشار: 1393/05/10

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )