نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۴، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۱، پیاپی ۷

عنوان مقاله: کانی شناسی و زمین شیمی عناصر نادر خاکی افق فسفاتی دلیر (جنوب غرب چالوس، استان مازندران)


صفحات: 319-333

DOI: 10.22067/econg.v4i2.16499

چکیده
افق فسفاتی دلیر در فاصله ۵۷ کیلومتری جنوب غرب چالوس، استان مازندران واقع می باشد. این افق به صورت چینه سان در شیل بالایی سازند سلطانیه (نئوپروتروزوئیک بالایی- کامبرین زیرین) گسترش یافته است. بر اساس یافته های کانی شناسی، کانیهای اصلی افق فسفاتی کلسیت، فلوئور آپاتیت، دولومیت، کوارتز، پیریت، مسکویت و ایلیت هستند. شواهد میکروسکپی نظیر وجود فابریک شبیه به فابریک گروموس دلالت بر نقش ارزنده فرآیندهای دیاژنتیک و فشارهای دینامیکی در تکامل این افق دارد. الگوی توزیع REEs به هنجار شده به PAAS تفریق ضعیفLREEEs از HREEs و بی هنجاری منفی Ce در طی فسفات زایی را روشن می سازند. تلفیق نتایج به دست آمده از مطالعات کانی شناسی و زمین شیمیایی پیشنهاد می کنند که رفتار و توزیع REEs تحت تأثیر عواملی نظیر دیاژنز، جذب ترجیحی، حضور و تخریب مواد آلی، پتانسیل اکسیداسیون- احیا و عملکرد آبهای منفذی قرار گرفته است. ملاحظات زمین شیمیایی بیشتر نشان می دهند که کانیهای فلوئور آپاتیت، زینوتایم، مسکویت، اکسیدهای منگنز و ایلیت میزبانان احتمالی REEs می باشند.

کلمات کلیدی:   افق فسفاتی; سازند سلطانیه; عناصر نادرخاکی; زمین شیمی; دلیر

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 5401

بازدید: 1992

تاریخ دریافت: 1390/12/21 , تاریخ پذیرش: 1391/01/30 , تاریخ انتشار: 1391/09/20

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )