نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۴، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۱، پیاپی ۷

عنوان مقاله: مطالعات سیستماتیک ایزوتوپ های پایدار گوگرد و سیالات درگیر گروههای رگه چه ای مختلف کانسار مس پورفیری سرچشمه، بر اساس داده های جدید


صفحات: 217-239

DOI: 10.22067/econg.v4i2.16492

چکیده
کانسارسازی در سرچشمه با نفوذ یک استوک گرانودیوریتی به سن میوسن میانی در سنگهای آتشفشانی- رسوبی دارای راندگی و گسل خوردگی مربوط به اوایل ترشیری حادث شده است. این پژوهش بر اساس نمونه های حاصل از گمانه های تازه حفـر شده و نمونه های سطحی برداشت شده از پله های ۲۵۰۰ متری صورت گرفته است. براساس مطالعات صورت گرفته بر روی کانی شناسی و روابط قطع شدگی بین رگه چه ها، دست کم چهار گروه رگه چه برای چهار دوره کانه زایی تشخیص داده شده است. آزمایشهای ایزوتوپی گوگرد در کانسار مس پورفیری سرچشمه بر روی پیریت، کالکوپیریت، مولیبدنیت و انیدریت های موجود در چهار گروه رگه چه موجود در دگرسانیهای مختلف صورت گرفت. مقادیر ۳۴Sδ در سولفیدها و سولفات های موجود در رگه چه ها به ترتیب در گستـره وسیع ۲/۲- تا ۲۷/۱ در هـزار برای سولفیدها و ۲/۱۰ تا ۵/۱۴ در هـزار بـرای سولفات ها قرار می گیرد. میانگین ۳۴Sδ در سولفیدهای کانسار مورد مطالعه حدود یک در هـزار بوده و برای سولفات ها در حدود ۱۳ در هزار می باشد. با توجه به نتایج حاصل شده می توان نتیجه گرفت که سولفیدها به وسیله سیالی تشکیل شده اند که این سیال گوگرد خود را از یک منبع ماگمایی حاصل کرده است. همچنین سیالات درگیر موجود در گروههای رگه چه ای مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است، که این نتایج بیانگر دمای بالا، شوری زیاد و حدوث پدیده جوشش در سیالات کانی ساز کانسار سرچشمه می باشند. از طرفی این مطالعات مؤید حضور سه نوع سیال مشتمل برسیالات ماگمایی، جوی و اختلاط سیالات ماگمایی و جوی، در فرآیندهای دگرسانی و کانه زایی می باشند.

کلمات کلیدی:   کانسار مس پورفیری سرچشمه; گروههای رگه چه ای; سیالات درگیر; ایزوتوپ پایدار گوگرد

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 7909

بازدید: 2317

تاریخ دریافت: 1391/03/16 , تاریخ پذیرش: 1391/05/25 , تاریخ انتشار: 1391/09/20

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )