نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۴، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۱، پیاپی ۶

عنوان مقاله: بررسی ژئوشیمی و ژنز ذخیره فلوئوریت قهرآباد ، جنوب شرق سقز، استان کردستان


صفحات: 155-168

DOI: 10.22067/econg.v4i1.13398

چکیده
ذخیره فلوئوریت قهرآباد در ۵۸ کیلومتری جنوب شرق سقز در شمال غرب استان کردستان و منتهی‌ الیه شمالی زون سنندج - سیرجان از سمت شمال غرب قرار گرفته است. عواملی نظیر تغییر در شرایط فیزیکوشیمیایی محیط کانی سازی (pH و Eh)، تغییر در فشار و دما، دگرسانی، متامورفیسم، اکسیداسیون مواد ارگانیکی، جذب سطحی، فعالیت و انحلال آنیون های وابسته، غنی شدگی درجازا و شست و شوی کانیهای رسی، نقش مهمی در توزیع عناصر اصلی، جزئی و نادر خاکی و توسعه این ذخیره ایفا نموده اند. ملاحظات ژئوشیمیایی بیشتر با استفاده از توزیع عناصر نادر خاکی نشان می دهند که مقدار کل عناصر REE در نمونه ها کم بوده و فلوئوریت های بنفش در مراحل اولیه کانی زایی همراه با غنی شدگی عناصر LREE (حاصل هضم و جانشینی سنگ دیواره) و انواع آبی و بی-رنگ در مراحل تأخیری (پسین) کانی زایی همراه با غنی شدگی عناصر MREE و HREE (حاصل تبلور و تحرک مجدد) تشکیل شده اند. کانی سازی فلوئوریت های بنفش در این ذخیره در شرایط نسبتاً اکسیدان و قلیایی و فلوئوریت های بی رنگ تا زرد کم رنگ و آبی تا آبی مایل به سبز در شرایط نسبتاً احیایی و اسیدی صورت گرفته است. با استفاده از نمودار نسبت Tb/Ca در مقابل نسبت Tb/La ، می توان نتیجه گرفت که فلوئوریت ها از نوع گرمابی بوده و مدل ژنز ذخیره نیز به‌صورت جانشینی در سنگهای کربناته می باشد.

کلمات کلیدی:   فلوئوریت; ژئوشیمی عنصری; توزیع عناصر; REE; قهر آباد; سقز

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 7304

بازدید: 1053

تاریخ دریافت: 1390/08/15 , تاریخ پذیرش: 1390/10/19 , تاریخ انتشار: 1391/04/05

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )