نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۳، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۰، پیاپی ۵

عنوان مقاله: بررسی منشأ کرومیت و عناصر گروه پلاتین در افیولیت شمال نائین


صفحات: 111-125

DOI: 10.22067/econg.v3i2.11438

چکیده
افیولیت ملانژ نائین در ۱۴۰ کیلومتری شرق اصفهان واقع است. از نظر مطالعات زمین شناسی، افیولیت این منطقه یکی از افیولیت‌های مزوزئیک مربوط به میکروپلیت غرب ایران مرکزی در پهنه ارومیه - دختر محسوب می گردد. سنگ حاکم منطقه پریدوتیت و پریدوتیت سرپانتینی شده است. این پریدوتیت ها از لرزولیت، هارزبورژیت و دونیت های جایگزینی تشکیل شده و متعلق به رخساره اسپنیل پریدوتیت می باشند. پاراژنز کانه ها در پریدوتیت کرومیت، ایرارسیت، مگنتیت، هماتیت، پنتلاندیت، میلریت، کالکوپیریت، پیریت و کوولین می باشند. شواهد ژئوشیمی سنگ میزبان و کرومیت نشان دهنده سری ماگمائی تولئیتی می باشد و تیپ این کرومیت آلپی است. عناصر گروه پلاتین (Ir,Pt,Pd,Os)در کرومیت غنی شدگی دارند. الگوی نمودار عنکبوتی REE تاییدی دیگر بر فرآیند ذوب بخشی و وجود سری بونینیتی می باشد.

کلمات کلیدی:   نایین; کرومیت; عناصر گروه پلاتین; افیولیت

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 10819

بازدید: 1444

تاریخ دریافت: 1390/05/24 , تاریخ پذیرش: 1390/09/08 , تاریخ انتشار: 1390/11/23

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )