نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۳، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۰، پیاپی ۵

عنوان مقاله: رابطه زایشی میان کانه زایی اسکارنی ‫و پتروژنز توده گرانیتوئیدی دره زرشک (جنوب غرب استان یزد)


صفحات: 97-110

DOI: 10.22067/econg.v3i2.11416

چکیده
‫بیشتر ذخایر اسکارنی دارای ارتباط مستقیم با فعالیت ماگمایی هستند و همبستگی معناداری میان ترکیب شیمیایی پلوتون مادر و ‫محتوای فلزی اسکارن مرتبط با آن وجود دارد. کانسار دره زرشک در جنوب غرب یزد واقع شده است. مطالعات سنگ شناختی و‬
‫زمین شیمیایی توده گرانیتوئیدی دره زرشک نشان می دهد که ترکیب سنگ شناختی از گرانیت تا کوارتز دیوریت تغییر می کند و مانند‬ ‫بسیاری از گرانیتوئیدهای اسکارنی دیگر جهان دارای ماهیت کم قلیایی، کلسیمی- قلیایی و کم آلومینیم تا آلومینیم بالاست. این‬ ‫پژوهش نشان می دهد که ویژگیهای زمین شیمیایی سنگهای گرانیتوئیدی دره زرشک مشابه گرانیتوئیدهای ذخایر اسکارن ‪Cu-Fe‬‬ ‫میلستریم کانادا، اسکارن ‪ Fe‬بریتیش کلمبیا و اسکارنهای ‪Cu-Au‬کمربند طلای ریونارسیا در اسپانیاست. شباهت الگوی رفتاری ‫عناصر ‪ REE‬بین توده نفوذی و اسکارنهای دره زرشک نیز مؤید رابطه زایشی قوی میان فرآیندهای ماگمایی و اسکارنزایی می باشد.‬

کلمات کلیدی:   گرانیتوئید; اسکارن ;زمین‌ شیمی; دره‌ زرشک; جنوب‌ غرب یزد; ایران

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 8973

بازدید: 1306

تاریخ دریافت: 1390/03/02 , تاریخ پذیرش: 1390/08/20 , تاریخ انتشار: 1390/11/23

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )