نشریه های علمی انتشارات

آدرس پستی

مشهد، دانشگاه فردوسی، دانشکده علوم، گروه پژوهشی اکتشافات ذخایر معدنی شرق ایران، دفتر مجله زمین شناسی اقتصادی، کد پستی: ۹۱۷۷۹۴۸۹۷۴تماس اصلی

سردبیر: پروفسور محمدحسن کریم پور
دانشگاه فردوسی مشهد
مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم، گروه پژوهشی اکتشافات ذخایر معدنی شرق ایران
تلفن: ۰۵۱-۳۸۸۰۴۰۵۰
فاکس: ۰۵۱-۳۸۷۹۶۴۱۶
ایمیل: econg@um.ac.ir


تماس با پشتیبانی

سارا حبیبی
تلفن: ۰۵۱-۳۸۸۰۴۰۵۰
ایمیل: econg@um.ac.ir